Marija Anmane

Nekas nav par grūtu!

Tukuma rajonā ir apmēram 250 invalīdi – cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā bijām iesākuši viņus dēvēt. Aktīva ir arī rajona Invalīdu biedrība. Šoreiz – atskats uz šajā gadā paveikto. Jāteic, – pasākumu biedrībai bijis tik daudz, ka jābrīnās, kā viņi to visu pagūst!

Pār­do­mu un Mī­les­tī­bas lai­kā

8. de­cem­brī Milz­kal­nes kul­tū­ras na­mā vien­ko­pus pul­cē­jās Tu­ku­ma ra­jo­na Ne­val­stis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju ap­vie­nī­bas (NVO­A) ak­tī­vis­ti. Vis­pirms – lai pār­ru­nā­tu šo­gad pa­veik­to, da­lī­tos in­for­mā­ci­jā un at­zi­ņās, kas ra­du­šās, da­žā­dus pro­jek­tus īs­te­no­jot un pa­sā­ku­mus or­ga­ni­zē­jot, lai pa­sa­cī­tu pal­dies par dar­bu sa­bied­rī­bas la­bā. Sa­vu­kārt va­ka­rā bi­ja jaut­ra bal­lī­te!

Dzīvot un priecāties par dzīvi

Novembrī Tukuma kultūras namā, klubiņā «Gaidītā otrdiena» viesojās praktizējošā psiholoģe, Psiholoģijas zinātņu maģistre Inguna Krātiņa. Sarunu tēmas – ko darīt, kā strādāt ar sevi, lai neļautos drūmam noskaņojumam, pesimismam vai depresijai. Kā dzīvot, lai spētu priecāties par dzīvi.

Šķietams miers un klusums…

…valda Tukuma pievārtē, mazdārziņu kolonijā Laustiķī. Raža sen novākta, dobes uzraktas, mājiņas ieziemotas, vārtiņi slēgti… Un tomēr! Nonākot mazdārziņu taku labirintā, ik uz soļa katru nācēju sagaida kaķi. Lieli un mazi.

Zenta Mauriņa un mūsdienas

Kā vērtēt Zentu Mauriņu – pagātnē un tagadnē? Kā ikdienas apstākļos kopt dvēseli? Ko mūsdienās varam darīt Latvijas labā? Šīs domas, šie motīvi vijās cauri ikviena runātāja sacītajā 5. decembra vakarā, Zentas Mauriņas cienītājiem tiekoties Rīgā, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkās zālē.

Lai dāvaniņas būtu skaistas

Šodien, 6. decembrī, Sieviešu invalīdu un viņu atbalstītāju apvienības Aspazijas Tukuma nodaļas dāmas sanāca kopā, lai mācītos, kā glīti un gaumīgi noformēt Ziemsvētku dāvaniņas. Dāvanu saiņošanas iemaņas visām ierādīja Tukuma Mākslas skolas pedagoģe, floriste Jolanta Bērziņa.

Jusis

Suns ar Napoleona raksturu. Suns – talismans. Labākās zāles pret skumjām. Ar šiem un tamlīdzīgiem epitetiem apveltīti vieni no pasaulē mazākajiem sunīšiem – čihuahua. Lai iepazītos ar vienu no viņiem, uzprasījos ciemos tukumnieku Pavāru ģimenē – pie Jusīša, kā savu suņupuiku mīļi dēvē visa ģimene.

Mācies no kaķa!

No kaķiem var mācīties ne tikai modrību, veiklību un viltību, bet arī… prasmi atpūsties! Viņi, kā smejies, pat mazgāties iemanījušies guļot!

Žurnālists. Dziednieks. Grafologs…

Runājot par Arvīdu Jāni Plaudi, profesiju un interešu uzskaitījumu var turpināt teju bezgalīgi. Piemēram, viņa pētnieka garu apliecina arī autora jaunākā grāmata – «Slavenākie pareģojumi pasaules vēsturē». Tāpēc Grāmatu svētkos, kas šoruden notika Tukumā, kultūras nama Mazā zālīte bija interesentu pilna. Iespēju tikties ar Arvīdu Plaudi izmantojām arī mēs, kolēģi, – «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» žurnālisti.

Dārziņskolas simfoniskais orķestris – Tukumā

9. novembrī Tukuma kultūras namā plašu koncertu sniedza Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris. Pie diriģenta pults bija Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents – maestro Normunds Dreģis.