Marija Anmane

Inku zelts, ceptas jūrascūciņas un citas pārsteidzošas lietas

Klubiņā «Gaidītā otrdiena» kārtējā tikšanās – šodien, 18. decembrī, 19.00 Tukuma kultūras nama kafejnīcā. Šoreiz viesosies Tatjana Druka. Viņa nesen atgriezusies no brauciena uz Peru, redzējusi gan Andu kalnus, gan Amazones džungļus, gan seno inku citadeli Makčupikču, noslēpumainās Naskas līnijas, Titikakas ezera peldošās salas un niedru plostus, baudījusi ceptas jūrascūciņas un… Jā, dažos vārdos visu nemaz neizstāstīt!

Viss atbalsojas manī

16. decembrī, Adventes trešajā svētdienā, Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes namā uz tasi tējas pulcējās visi, kas vēlējas būt klāt dzejas stundā. Savus darbus lasīja viešņa no Talsiem – Inta Poudžiunas.

Sāksim ar savu māju!

Ikvienam gribas, lai, sagaidot Ziemassvētkus, viss būtu spodrs un tīrs. Taču – kā to izdarīt, ar ko sākt? Saprotams, ka nepietiek ar slotu, lupatu, ūdens spaini. Nepietiek noslaucīt putekļus, uzmazgāt grīdas un pa kaktiem iztrenkāt nabaga zirneklīšus (Starp citu, zirnekļi vislabprātāk mītot intelektuāļu mājās…) Nepieciešams māju iztīrīt arī enerģētiski.

Misijas «Pakāpieni» Ziemassvētki

16. decembrī ap 230 daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas sabrauca Tukumā – uz misijas «Pakāpieni» organizēto Ziemassvētku labdarības pasākumu. Neparasti grezni rotātā kultūras nama zāle bija ļaužu pilna!

Nekas nav par grūtu!

Tukuma rajonā ir apmēram 250 invalīdi – cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā bijām iesākuši viņus dēvēt. Aktīva ir arī rajona Invalīdu biedrība. Šoreiz – atskats uz šajā gadā paveikto. Jāteic, – pasākumu biedrībai bijis tik daudz, ka jābrīnās, kā viņi to visu pagūst!

Pār­do­mu un Mī­les­tī­bas lai­kā

8. de­cem­brī Milz­kal­nes kul­tū­ras na­mā vien­ko­pus pul­cē­jās Tu­ku­ma ra­jo­na Ne­val­stis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju ap­vie­nī­bas (NVO­A) ak­tī­vis­ti. Vis­pirms – lai pār­ru­nā­tu šo­gad pa­veik­to, da­lī­tos in­for­mā­ci­jā un at­zi­ņās, kas ra­du­šās, da­žā­dus pro­jek­tus īs­te­no­jot un pa­sā­ku­mus or­ga­ni­zē­jot, lai pa­sa­cī­tu pal­dies par dar­bu sa­bied­rī­bas la­bā. Sa­vu­kārt va­ka­rā bi­ja jaut­ra bal­lī­te!

Dzīvot un priecāties par dzīvi

Novembrī Tukuma kultūras namā, klubiņā «Gaidītā otrdiena» viesojās praktizējošā psiholoģe, Psiholoģijas zinātņu maģistre Inguna Krātiņa. Sarunu tēmas – ko darīt, kā strādāt ar sevi, lai neļautos drūmam noskaņojumam, pesimismam vai depresijai. Kā dzīvot, lai spētu priecāties par dzīvi.

Šķietams miers un klusums…

…valda Tukuma pievārtē, mazdārziņu kolonijā Laustiķī. Raža sen novākta, dobes uzraktas, mājiņas ieziemotas, vārtiņi slēgti… Un tomēr! Nonākot mazdārziņu taku labirintā, ik uz soļa katru nācēju sagaida kaķi. Lieli un mazi.

Zenta Mauriņa un mūsdienas

Kā vērtēt Zentu Mauriņu – pagātnē un tagadnē? Kā ikdienas apstākļos kopt dvēseli? Ko mūsdienās varam darīt Latvijas labā? Šīs domas, šie motīvi vijās cauri ikviena runātāja sacītajā 5. decembra vakarā, Zentas Mauriņas cienītājiem tiekoties Rīgā, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkās zālē.

Lai dāvaniņas būtu skaistas

Šodien, 6. decembrī, Sieviešu invalīdu un viņu atbalstītāju apvienības Aspazijas Tukuma nodaļas dāmas sanāca kopā, lai mācītos, kā glīti un gaumīgi noformēt Ziemsvētku dāvaniņas. Dāvanu saiņošanas iemaņas visām ierādīja Tukuma Mākslas skolas pedagoģe, floriste Jolanta Bērziņa.

Jusis

Suns ar Napoleona raksturu. Suns – talismans. Labākās zāles pret skumjām. Ar šiem un tamlīdzīgiem epitetiem apveltīti vieni no pasaulē mazākajiem sunīšiem – čihuahua. Lai iepazītos ar vienu no viņiem, uzprasījos ciemos tukumnieku Pavāru ģimenē – pie Jusīša, kā savu suņupuiku mīļi dēvē visa ģimene.