Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne, Kristīna
Konteineru laukums Baložu ielā 5a Tukumā

Trau­cē liel­ga­ba­rī­ta at­kri­tu­mi

Twitter
FaceBook
print
2008. gada 3. janvāris 09:09

Svēt­ku die­nās kā­da iedzī­vo­tā­ja in­for­mē­ja re­dak­ci­ju par to, ka kon­tei­ne­ra lau­ku­mā pie Ba­lo­žu ielas 5a ēkas ne­tiek aiz­ves­ti lielie at­kri­tu­mi. Tie jau kā­du lai­ku krā­jo­ties lau­ku­ma vie­nā stū­rī un tos re­gu­lā­ri iz­va­zā­jot ka­ķi un da­žā­du man­tu tī­ko­tā­ji. Vi­ņa no­vē­ro­ju­si arī, ka tā­da pa­ti si­tu­āci­ja esot pie kon­tei­ne­riem ci­tos lau­ku­mos, tur­klāt vie­tām ne­tie­kot sa­vāk­ti arī iz­bi­ru­šie at­kri­tu­mi. Ie­dzī­vo­tā­ja uz­ska­ta, ka kat­ros svēt­kos si­tu­āci­ja esot vie­na un tā pa­ti – kon­tei­ne­ri pār­pil­ni un pēc tam vēl il­gi ne­tiek sa­vāk­ti at­kri­tu­mi tu­vā­kā ap­kār­tnē. Vi­ņas­prāt, iedzī­vo­tā­ji mak­sā par to, lai šā­du pro­blē­mu ne­bū­tu.

Treš­dien, 2. jan­vā­rī, ap­ska­tī­jām no­ti­ku­ma vie­tu Ba­lo­žu ielā. Tur re­dzē­jām, ka kon­tei­ne­ri ir iz­ves­ti, ap­kār­tne sa­kop­ta, bet tie­šām lau­ku­ma vie­nā ma­lā no­likts dī­vāns, kas­tes, vai­rā­kas svēt­ku eg­lī­tes un šā­di tā­di at­kri­tu­mi. Tā­dē­jā­di iz­vei­do­ju­sies pa­prā­va kau­dze.
Tur­pat ne­tā­lu sa­stap­tā ga­rām­gā­jē­ja, kas dzī­vo Kras­ta ielā 1, pa­stāstī­ja, ka vi­ņu šie at­kri­tu­mi ne­trau­cē­jot, – ne­viens cits kā vien pa­ši iedzī­vo­tā­ji tos tur sa­lie­kot, tā ka pa­šiem arī ar to bū­tu jā­sa­mie­ri­nās. Tur­klāt šā­das kau­dzes il­gi ne­stā­vot, pie­brau­cot trak­tors un vi­su sa­vāc. Vi­ņa ti­kai gri­bē­tu zi­nāt, vai iedzī­vo­tā­jiem jā­zva­na un jā­pie­sa­ka, vai tas at­brauks pats. Jā­piebil­st, ka lau­ku­mos pie Me­ža 13 un pie Vei­den­bau­ma ielā 8, ku­rus arī ap­ska­tī­jām, lielo at­kri­tu­mu ne­bi­ja, sa­vu­kārt pie Me­ža 4 – bi­ja kar­to­na as­tes un at­kri­tu­mu mai­si­ņi.
Ap­saim­nie­ko­ša­nas uz­ņē­mu­ma «Tukuma nami» di­rek­tors Ul­dis Eg­lī­tis pa­stāstī­ja, ka šī ir ik­die­niš­ķa si­tu­āci­ja. Trak­tors brauc pēc gra­fi­ka un re­gu­lā­ri sa­vāc liel­ga­ba­rī­ta at­kri­tu­mus, ku­rus iedzī­vo­tā­ji sa­liek kon­tei­ne­ru lau­ku­mos. Ja šo­brīd tas vēl nav iz­da­rīts, tad tu­vā­ko die­nu lai­kā at­kri­tu­mus sa­vāks un aiz­ve­dīs.
Vai­cāts, kā uz­ņē­mu­mam pa­gā­jis svēt­ku laiks, U. Eg­lī­tis stās­tī­ja, ka svēt­kos ne­kā­du lielu avā­ri­ju nav bi­jis, vien Kur­ze­mes ielā 20 plī­sis ūdens­vads, bet Me­ža ielā 2 ra­du­sies pro­blē­ma ka­na­li­zā­ci­jas stāv­va­dā. Šos jau­tā­ju­mus ri­si­nā­jis dis­pe­čers sa­dar­bī­bā ar uz­ņē­mu­ma dar­bi­nie­kiem, avā­ri­jas jau tiek lik­vi­dē­tas.Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.07.24 | 18:00

Pikniks pie Bruņinieku pilskalna 

2019.07.24 | 19:00

Volejbols Irlavā 

2019.07.24 | 19:00

Futbols Kandavā 

2019.07.25 | 18:30

Skriešana pie Melnezera 

2019.07.25 | 18:30

Volejbols Smārdē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool