Svētdiena, 2019. gada 24. marts
Kazimirs, Izidors
Valsts policijas dežuranta palīgs Jānis Helmanis, dežurants Staņislavs Solnevs, jaunākais inspektors Edgars Lejnieks, jaunākais inspektors Uldis Rīdzinieks, kārtības policists Deniss Hristoforidi

Ga­du­mi­jas nak­tī ne­trūkst ne jaut­rī­bas, ne dar­ba

Twitter
FaceBook
print
2008. gada 3. janvāris 12:02

Ai­ze­jot ve­ca­jam un at­nā­kot Jaun­ajam ga­dam, jau tra­di­ci­onā­li ap­cie­mo­jām tās vie­tas pil­sē­tā, kur par spī­ti ga­du­mi­jas nakts jaut­rī­bai un svēt­ku no­ska­ņo­jums darbs ne­ap­stā­jas ne mir­kli. Tie­sa, tas ne­no­zī­mē, ka šīm vie­tām svēt­ki pai­et ga­rām, – jauns gads at­nāk ik­vie­nā mā­jā, dzī­vok­lī, dar­ba vie­tā un uz­ru­nā kat­ru, ti­kai veids, kā tas no­tiek ir daudz at­šķi­rīgs.

Ga­du­mi­jā bez zā­lēm neiz­tikt

­SIA «Ālante» cen­tra ap­tie­kā strā­dā­ja Ai­ja Zvirg­zdi­ņa. Ie­priek­šē­jā rei­ze, kad vi­ņai ie­trā­pī­jies strā­dāt Jaun­ga­da nak­tī, bi­ju­si pirms ga­diem se­šiem. Pār­is mi­nū­tes pēc pus­nakts ap­tie­kā bi­ja mie­rī­gi, bet līdz ko ļau­dis no sa­lū­ta nāk­šot mā­jas, tad ap­tie­ku jau nu ne­ap­iešot. Tur­klāt šī ap­tie­ka ir vie­nī­gā de­žu­rē­jo­šā Kul­dī­gas re­ģi­onā, – jau zva­nī­ju­ši no Kul­dī­gas un vai­cā­ju­ši, vai ap­tie­ka strā­dā. (Arī pie Lie­pā­jas ap­tie­ku dur­vīm rak­stīts, ka tu­vā­kā ap­tie­ka – Tu­ku­mā. – Red.)
A. Zvirg­zdi­ņa pa­stāstī­ja, ka cil­vē­ki šo­ziem sli­mo daudz, ļo­ti bie­ži nāk nak­tīs un pērk pre­tsa­auk­stē­ša­nās zā­les. Pa­ras­ti ap 3.00 vai 4.00 va­ja­dzī­gi arī pre­tsāp­ju lī­dzek­ļi, jo sāp zo­bi, vē­ders. Ar ne­ko īpa­šu gan svēt­ku die­nas ne­at­šķi­ro­ties – pro­blē­mas vie­nas un tās pa­šas, tur­klāt sli­mī­bas jau die­nu un lai­ku neiz­vē­las. Tie­sa, pats Vec­ga­da va­kars esot mie­rī­gāks, jo tad no­tie­kot tā lielā­kā ga­ta­vo­ša­nās, bet rī­ta cē­liens bi­jis ga­na no­slo­gots un nakts pa­ras­ti pai­et ak­tī­vā dar­bā.
A. Zvirg­zdi­ņa pa­stāstī­ja, ka cil­vē­ki ap­tie­kā pērk ne ti­kai zā­les, bet arī dā­va­nas Jaun­ajam ga­dam, pie­mē­ram, ve­cā­kie cil­vē­ki ie­gā­dā­jas vi­ta­mī­nus, Bit­ne­ra bal­za­mu, dā­va­nu kar­tes. Vi­siem Tu­ku­ma un ra­jo­na iedzī­vo­tā­jiem Ai­jas kun­dze vēl ve­se­lī­bu – ja būs tā, būs arī viss pā­rē­jais.

Ie­rei­bu­šos – pēc dzī­ves­vie­tas

Tu­ku­ma ra­jo­na po­li­ci­jas pār­val­dē sa­stap­tie po­li­cis­ti vi­si kā viens at­zi­na, ka ga­da no­ga­les pē­dē­jās stun­das aiz­ri­tē­ju­šas mie­rī­gi. Vis­drī­zāk cil­vē­ki vai­rāk do­mā­jot, kā sa­tu­rī­gi pa­va­dīt Jaun­o ga­du un ma­zāk par li­kum­pār­kā­pu­miem. Arī ja kā­dam ga­dī­jies vēl pirms pus­nakts tā pa­vai­rāk ie­dzert, un tā­di bi­ju­ši trīs, tie jau no­gā­dā­ti mā­jās – tāds bi­jis no­rā­dī­jums svēt­ku die­nai. Tie­sa, pret šo­fe­riem, kas trans­por­ta lī­dzek­li va­dīs al­ko­ho­la rei­bu­mā, gan iecie­tī­bas ne­bū­šot. (bil­dē)De­žu­ran­ta pa­līgs Jā­nis Hel­ma­nis, de­žu­rants Sta­ņis­lavs Sol­ncevs, jau­nākais in­spek­tors Ed­gars Lej­­nieks, jau­nākais in­spek­tors Ul­dis Rī­dzi­­nieks, kār­tī­bas po­li­cists De­niss Hris­to­fo­ri­di.
Jaun­ā ga­da bi­lan­ce: Tu­ku­ma RPB priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­re pa­stāstī­ja, ka svēt­ku die­nas pa­gā­ju­šas mie­rī­gi, 1. jan­vā­rī nav bi­jis ne­vie­na no­ti­ku­ma, arī al­ko­ho­la rei­bu­mā aiz­tu­rē­to bi­jis pa­vi­sam maz, kaut arī rei­di rī­ko­ti gan Tu­ku­mā, gan Kan­da­vā. Vi­ņa pau­da ce­rī­bu, ka, klu­si sā­cies, viss gads būs sa­lī­dzi­no­ši mie­rīgs.

Avā­ri­jas un mie­ra trau­cē­tā­ji

Valsts ugun­sdzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nes­tā to­nakt de­žu­rē­ja de­vi­ņi vī­ri, par vie­nu vai­rāk ne­kā pa­ras­ti. Jau bi­ju­ši vie­nā avā­ri­jas vie­tā uz Vents­pils šo­se­jas, pie Smār­des pa­grie­zie­na, kur va­ja­dzē­jis at­brī­vot cie­tu­šos au­to­ma­šī­nas avā­ri­jā, kas no­ti­ku­si, iespē­jams, sli­de­nā ce­ļa dēļ. Ka­mēr ru­nā­jā­mies, ap 0.40 die­nests sa­ņē­ma vēl vie­nu zva­nu – au­to­ma­šī­na ie­slī­dē­ju­si grā­vī Ķer­ster­cie­ma pa­grie­zie­nā. Bet vī­rus sa­trauc kas cits – ik­viens, kam nav slin­kums, var pie­zva­nīt ugun­sdzē­sē­jiem un – vien­kār­ši klu­sēt, la­mā­ties, ru­nāt muļ­ķī­bas utt., tur­klāt ne­skai­tā­mas rei­zes no vie­tas. Ugun­sdzē­sē­ji stās­tī­ja, ka cil­vē­ki, aiz­ņe­mot lī­ni­ju, ne­ap­zi­nās – šā­da rī­cī­ba ir ļo­ti bīs­ta­ma, jo sli­de­no ce­ļu dēļ kāds pa­lī­gā sau­ciens var tikt sa­ņemts no­vē­lo­ti. Ga­dās, tāds vil­tus zva­nī­tājs ir tik pa­ma­tī­gi iereibis, ka pat lā­gā ne­sa­prot – kā­dēļ zva­nī­jis un ar ko sa­vie­nots… Diez­gan bie­ži zva­nī­tā­ji ir bez uz­rau­dzī­bas at­stā­ti bēr­ni, tie­sa, ga­dās, ve­cā­ku bal­sis tur­pat bla­kus dzir­da­mas. Ja no vie­na nu­mu­ra zva­na vai­rāk­kārt, die­nes­ta dar­bi­nie­ki at­zva­na un in­te­re­sē­jas, kas īs­ti no­ti­cis, to­mēr ne­re­ti zva­na, iz­man­to­jot sa­ru­nu kar­ti. Lai vai­nī­go ne­at­ras­tu, kar­ti vien­kār­ši iz­nī­ci­na.
Vai­cā­ti, vai no Zie­mas­svēt­kiem dār­do­šo ra­ķe­šu dēļ ga­dī­ju­šās arī kā­das pro­blē­mas, vī­ri at­zi­na, ka šai zi­ņā lielu pro­blē­mu nav bi­jis. Ta­ču tas gan esot tie­sa, ka pil­sē­tā dārd ār­prā­tī­gi un šauj vai kat­ru die­nu bez kā­das jē­gas. Vec­ga­da va­ka­rā ak­tī­vā­kā ra­ķe­šu šau­ša­na sā­ku­sies jau no 22.00.
Par to, ka svēt­kos jā­strā­dā, die­nes­ta dar­bi­nie­ki ne­sū­dzas, – ja reiz mai­ņa tā ie­kri­tu­si, tad ne­ko ne­var da­rīt. Tu­vi­nie­kiem ne­kas cits ne­at­liek, kā nākt cie­mos, un vi­ņi to arī da­rī­ju­ši.
Va­kar VUGD Tu­ku­ma bri­gā­des ko­man­die­ris Dai­nis Bēr­ziņš pa­stāstī­ja, ka svēt­kos tik­pat kā nav bi­jis iz­sau­ku­mu, – ti­kai uz vie­nu avā­ri­ju 31. de­cem­brī. Ne­kā­du ci­tu no­ti­ku­mu nav bi­jis. Bet arī vi­ņu sa­trau­cot ār­kār­tī­gi in­ten­sī­vā ra­ķe­šu šau­ša­na: "Ce­ru, ka val­dī­ba pil­dīs so­lī­ju­mu un aiz­liegs ne­kon­tro­lē­ti tir­go­ties ar pi­ro­teh­ni­ku. Ne­bi­ja pro­blē­mu ar lielo sa­lū­tu, bet gan ar tām ra­ķe­tēm, ko šā­va vai kat­rā stū­rī." Ga­du­mi­jā viņš pats bi­jis lie­ci­­nieks, ka šā­da pi­ro­teh­ni­kas kas­te ap­gā­zu­sies, un vie­na ra­ķe­te iz­šā­vu­sies pū­lī. Ti­kai ne­jau­šī­ba pa­glā­bu­si svi­nē­tā­jus no lielā­kas ne­lai­mes. Ar ugu­ņo­ša­nu jā­būt ļo­ti uz­ma­nī­giem, īpa­ši, ja ap­kārt ir daudz cil­vē­ku.
Pie bil­des: Ugun­sdzē­sē­ji, glā­bē­ji un šo­fe­ri: An­dris Pei­piņš, An­dris Ša­ri­pa, Dai­nis Brū­ve­lis, An­dris Geks, Rai­monds Kļa­viņš un Ri­čards Da­ne­lis.

Cil­vē­ki sli­mo, me­di­ķi strā­dā

Dak­te­re Za­ne Jaun­muk­tā­ne pa­stāstī­ja, ka uz­ņem­ša­nas no­da­ļā ga­da pē­dē­jā die­na bi­ju­si dar­ba pār­pil­na – cil­vē­ki sū­dzē­ju­šies par vis­da­žā­dā­ka­jām sa­slim­ša­nām, da­ļa arī sta­ci­onē­ti trau­mu, nei­ro­lo­ģi­jas, te­ra­pi­jas un bēr­nu no­da­ļā.
Ne­at­lie­ka­mās pa­lī­dzī­bas me­di­ķiem līdz ga­du­mi­jai bi­ju­ši vai­rāk ne­kā 20 iz­sau­ku­mi, bet ap pus­nak­tī – di­vi; abi uz lau­kiem pie sa­sli­mu­šiem bēr­niem. Strā­dā­ja trīs bri­gā­des, di­vas Tu­ku­mā un vie­na Kan­da­vā. Dis­pe­če­re Da­ce Krū­mi­ņa, vai­cā­ta, vai nav no­sku­mis prāts, svēt­kos strā­dā­jot, at­zi­na, ka ne. Ja šā­du dar­bu iz­vē­las, jā­rē­ķi­nās, ka darbs būs gan nak­tīs, gan svēt­kos. Pa­tie­sī­bā tā ir ik­die­na, un ne­viens īpa­ši daudz par to ne­do­mā. Tā­pat kā mā­jās tie­ši pus­nak­tī me­di­ķi vē­lē­ju­ši viens ot­ram lai­mes un prie­cī­gu Jaun­o ga­du. Bi­ja jau pār­i vie­niem nak­tī, kad no iz­sau­ku­ma uz Jaun­pi­li at­grie­zās ot­ra bri­gā­de – In­ga Bau­er­meis­te­re, Le­on­tī­ne Štor­ha un šo­fe­ris Vla­di­mirs Lo­ba­novs. L. Štor­ha pa­stāstī­ja, ka ceļš bi­jis sli­dens, ta­ču tas ne­bai­dot, – pats gal­ve­nais lai­kā no­kļūt līdz sa­sli­mu­ša­jam pa­cien­tam. Šai lai­kā vis­bie­žāk cil­vē­ki sū­dzas par sa­auk­stē­ša­nos un augs­tu tem­pe­ra­tū­ru.
Svēt­ku die­nu bi­lan­ce: ve­cā­kā fel­dše­re Bai­ba Ie­sal­nie­ce pa­stāstī­ja, ka 31. de­cem­brī un 1. jan­vā­rī ātr­ajā pa­lī­dzī­bā bi­ju­ši 45 iz­sau­ku­mi. To­mēr sa­lī­dzi­no­ši viss pa­gā­jis mie­rī­gi un cil­vē­ki pra­tu­ši uz­ves­ties un se­vi pa­sar­gāt.
Pie bil­des: Dak­te­re Za­ne Jaun­muk­tā­ne, med­mā­sa Di­āna Vo­iko­va, sa­ni­tā­re Mā­rī­te Gri­gor­je­va, fel­dše­re Ma­ri­na Ti­ho­no­va, dis­pe­če­re Da­ce Krū­mi­ņa, fel­dše­re Na­dež­da Ti­ho­no­va un šo­fe­ris Ai­vars Da­ņi­ļe­vičsKomentēt

Pasākumu kalendārs

2019.03.24 | 10:00

Futbols Cērē 

2019.03.24 | 14:00

Pirmizrādes Tukumā 

2019.03.24 | 15:00

Kino Slampē 

2019.03.25 | 9:15

Piemiņas brīdis Džūkstē 

2019.03.25 | 10:00

Piemiņas brīdis Vecmokās 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Marts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool