Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
Abi Jāņi Dakteri – treneris un sportists

Jā­nis Dak­te­ris nā­kam­se­zon star­tēs Beļ­ģi­jā

Autors: Liene Akmens
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 6. novembris 11:53

Tu­ku­ma ri­teņ­brau­cējs Jā­nis Dak­te­ris (dzi­mis 1991. ga­dā) ne­sen at­grie­zies no Beļ­ģi­jas, kur veik­smī­gi at­rā­dī­jies vie­nam no ri­teņ­brauk­ša­nas klu­biem. Nu jau zi­nāms, ka J. Dak­te­ris nā­kam­se­zon star­tēs Na­mū­ras pil­sē­tas klu­ba sa­stā­vā. Spor­tists un vi­ņa tre­ne­ris «Sprints AVK/TSS» – Jā­nis Dak­te­ris (Viņš ir pui­ša tē­va brā­lis un tre­ne­ris. – Red.) bi­ja re­dak­ci­jas vie­si.

Ap­svei­cam ar ie­prie­ci­no­šo zi­ņu par nā­kot­nes iespē­jām star­tēt ri­teņ­brauk­ša­nas liel­val­stī Beļ­ģi­jā! Ana­li­zē­jot 2007. ga­da ri­teņ­brauk­ša­nas se­zo­nu, tie­šām var re­dzēt, ka ta­jā jūs esat kriet­ni prog­re­sē­jis, jo bie­ži da­žā­dās sa­cen­sī­bās iz­cī­nī­ti la­bi pa­nā­ku­mi.
– Pal­dies! Man pa­tie­šām prieks, ka iz­de­vās ie­kļūt Na­mū­ras klu­ba sa­stā­vā. Lai ie­kļū­tu kā­dā no beļ­ģu klu­biem, klubs «Sprints AVK» va­sa­ras no­ga­lē ma­ni aiz­sū­tī­ja sta­žē­ties uz šo val­sti. Na­mū­ras klubs par ma­ni ie­in­te­re­sē­jās tā­pēc, ka pil­sē­ta at­ro­das kal­nai­nā ap­vi­dū, bet tie­ši star­ti kal­nai­nās ri­teņ­brauk­ša­nas tra­sēs ir ma­na stir­pā pu­se.
Tre­ne­ris:
– Jā­nis būs Na­mū­ras klu­ba ju­ni­oru sa­stā­vā, bet pēc spor­tis­kās li­cen­ces viņš jo­pro­jām būs arī Tu­ku­ma klu­ba «Sprints AVK/TSS» pār­stā­vis. Tas no­zī­mē, ka 2008. ga­da se­zo­nā pui­sis va­rēs braukt arī Lat­vi­jas mē­ro­ga sa­cen­sī­bās, valsts čem­pio­nā­tu ie­skai­tot.
Beļ­ģi­ja tie­šām ir ri­teņ­brauk­ša­nas liel­valsts. Šīs valsts sa­cen­sī­bās re­gu­lā­ri star­tē arī Nī­der­lan­des, An­gli­jas, Vā­ci­jas u. c. val­stu la­bā­kie ju­ni­ori. Ri­teņ­brauk­ša­na ša­jā val­stī ir viens no po­pu­lā­rā­ka­jiem spor­ta vei­diem. Par to lie­ci­na arī šāds fakts: ja pie mums – Lat­vi­jā, vien­lai­kus star­tē ap­tu­ve­ni 40 jau­niešu ve­cu­ma spor­tis­ti, tad Beļ­ģi­jā tie jau ir 500 jau­nie ri­teņ­brau­cē­ji. Beļ­ģi­jā dar­bo­jas vis­maz 200 ri­teņ­brauk­ša­nas klu­bi, bet Lat­vi­jā kna­pi 10…
Kā sa­pro­tu, – pirms ie­kļū­ša­nas Na­mū­ras klu­ba sa­stā­vā J. Dak­te­ris veik­smī­gi star­tē­ja arī vai­rā­kās Beļ­ģi­jas sa­cen­sī­bās?
– Jā­nis Beļ­ģi­jā pa­va­dī­ja di­vus mē­ne­šus un star­tē­ja 15 sa­cen­sī­bās.
Jā­nis:
– Man īpašs prieks, ka šo sa­cīk­šu lai­kā vie­nu rei­zi iz­de­vās kļūt par čem­pi­onu. To die­nu, 22. sep­tem­bri, at­ce­ros la­bi, jo tad ma­nam tē­tim Mā­rim ir vār­da­die­na. Tā bi­ja kā dā­va­na vi­ņam. Šo uz­va­ru spē­ju iz­cī­nīt 100 da­līb­nie­ku kon­ku­ren­cē, star­tē­jot 69 km dis­tan­cē (tra­sē spē­ju uz­rā­dīt vi­dē­jo āt­ru­mu 43 km/h). Vie­nās no sa­cen­sī­bām 100 da­līb­nie­ku kon­ku­ren­cē fi­ni­šē­ju 2. vie­tā. Vēl četr­ās sa­cen­sī­bās iegu­­vu 4. vie­tu. Acīm­re­dzot, šie pa­nā­ku­mi pār­lie­ci­nā­ja beļ­ģu klu­ba tre­ne­rus.
– Kā­di star­ti Jā­ni Beļ­ģi­jā gai­da nā­kam­se­zon?
Tre­ne­ris:
– Jā­sa­ka, ka Na­mū­ras klubs ne­bi­ja vie­nī­gais Beļ­ģi­jā, kas J. Dak­te­rim pie­dā­vā­ja vie­tu sa­vā sa­stā­vā. Mums va­ja­dzē­ja iz­ska­tīt da­žā­dus va­ri­an­tus, bet Na­mū­ru iz­vē­lē­jā­mies ti­kai tā­pēc, lai, va­do­ties pēc klu­ba gra­fi­ka, Jā­nis spē­tu iz­brī­vēt lai­ku arī da­lī­bai Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņā. Pro­ti, šis beļ­ģu klubs iegu­­vis tie­sī­bas pie­da­lī­ties ša­jos un arī ci­tos lielos ju­ni­oru starp­tau­tis­ka­jos ma­čos, kas nav maz­sva­rī­gi.
Jā­nis:
– Ta­gad kā­du lai­ku uz­tu­rē­šos Lat­vi­jā, lai tre­nē­tos «Sprints AVK/TSS» rin­dās tā, lai jau 2008. ga­da mai­jā ie­ras­tos Na­mū­ras klu­bā. Pa­re­dzams, ka nā­kam­se­zon Beļ­ģi­jā aiz­va­dī­šu ap­tu­ve­ni 100 sa­cen­sī­bas.
– Kā iz­do­das spor­to­ša­nu ap­vie­not ar mā­cī­bām?
– Tā kā bie­ži ne­es­mu Lat­vi­jā, šo­brīd mā­cos Tu­ku­ma Va­ka­ra un ne­klā­tie­nes vi­dus­sko­las 10. kla­sē. Ta­gad cī­tī­gu mā­cī­šos, lai pēc tam va­rē­tu do­ties pro­jām. Jā­pa­tei­cas sko­las va­dī­bai un sko­lo­tā­jiem, kas ma­ni tie­šām at­bal­sta, jo ci­tā­di spor­tu ar iz­glī­to­ša­nos ap­vie­not prak­tis­ki ne­va­rē­tu.
– Kam, jū­su­prāt, jā­pa­tei­cas, ka esat ri­teņ­brauk­ša­nā un ta­gad arī ie­kļu­vis beļ­ģu klu­bā?
– Par to liels pal­dies klu­ba «Sprints AVK» val­dei un tre­ne­rim Jā­nim Dak­te­rim. Par to, ka vis­pār es­mu no­nā­cis ri­teņ­brauk­ša­nā, liela pa­tei­cī­ba pie­nā­kas ma­nam tē­tim, kas gan ta­gad vai­rā­kus ga­dus strā­dā An­gli­jā (tē­tis ir kā­da ve­lo­vei­ka­la me­hā­ni­ķis), Lon­do­nā. Ri­teņ­brauk­ša­nā tre­nē­jos kopš 12 ga­du ve­cu­ma.
Tre­ne­ris:
– Jā­sa­ka, ka arī Jā­ņa tēvs Mā­ris sa­vu­laik bi­ja labs ri­teņ­brau­cējs. Viņš past­āvī­gi bi­ja Lat­vi­jas PSRS iz­la­ses da­līb­­nieks, kur ko­man­das biedrs bi­ja arī viens no vi­su lai­ku la­bā­ka­jiem Lat­vi­jas ve­lo­si­pē­dis­tiem – Pjotrs Ug­rju­movs.
Es­mu pār­lie­ci­nāts, ka Jā­nim no tē­va ir ie­dzi­mu­ši spor­tis­ta gē­ni. Tur­klāt pui­sis iz­ce­ļas arī ar mil­zī­gu gri­bas­spē­ku, kas spor­tā ir ļo­ti sva­rī­ga īpa­šī­ba.
Jā­nis:
– Kopš es se­vi at­ce­ros, vien­mēr es­mu brau­kā­jis ar ri­te­ni – sā­ku­mā ar ma­zo bēr­nu trīs­ri­te­ni, tad krie­vu škoļ­ņi­ku, bet vē­lāk jau ar spor­tis­kā ti­pa ve­lo­si­pē­diem.
– Kas, jū­su­prāt, ir spor­tis­ta J. Dak­te­ra lielā­kais trum­pis ri­teņ­brauk­ša­nā?
– Dau­dzi spor­ta spe­ci­ālis­ti brī­nās, kā var būt tā, ka Jā­nis lielis­ki prot braukt pa kal­nai­no tra­si? Lat­vi­ja ta­ču ne­var le­po­ties ar kal­nai­nu ap­vi­du. Pie­mē­ram, Eiropas čem­pio­nā­tā («U-16»), kur star­tē dau­dzu kal­nai­nu zem­ju spor­tis­ti, J. Dak­te­ris kop­vēr­tē­ju­mā iz­cī­nī­ja 4. vie­tu (132 da­līb­nie­ku kon­ku­ren­cē), ie­gūs­tot ti­tu­lu «Kalnu karalis». Do­mā­ju, ka Jā­nim ir pla­šas iespē­jas prog­re­sēt, bet jau ta­gad pui­sis, star­tē­jot gru­pas brau­cie­nā, ir ap­vel­tīts ar īpa­šu in­tu­īci­ju, lai skaid­ri sa­jus­tu, kad pirms fi­ni­ša jā­at­rau­jas at­rā­vie­nā. J. Dak­te­ris arī ne­slēpj, ka nā­kot­nē viņš vē­las ie­kļūt kā­dā la­bā ār­zem­ju pro­fe­si­onā­ļu «Pro Tour» ko­man­dā, kā arī iz­cī­nīt tie­sī­bas pie­da­lī­ties 2012. vai 2016. ga­da olim­pi­ādē.

Jā­nis Dak­te­ris 

Dzi­mis 1991. ga­dā Tu­ku­mā. Kopš 12 ga­du ve­cu­ma no­dar­bo­jas ar ri­teņ­brauk­ša­nu. Tre­nē­jas klu­bā «Sprints AVK/TSS», tre­ne­ris – Jā­nis Dak­te­ris (dzi­mis 1970. ga­dā), klu­ba pre­zi­dents – bi­ju­šais ri­teņ­brau­cējs Ar­tūrs Lag­zdiņš. Pir­mais no­piet­nā­kais pa­nā­kums – uz­va­ra 2003. ga­da «Kaspara Oze­ra kau­sa izcīņā». 2007. ga­da Lat­vi­jas vi­ce­čem­pi­ons gru­pas brau­cie­nā (sud­ra­ba me­da­ļa) un 2007. ga­da Lat­vi­jas čem­pio­nā­ta ko­man­du sa­cen­sī­bu brau­cie­na bron­zas me­da­ļu iegu­­vējs. 2007. ga­dā iz­cī­nī­ja bron­zas god­al­gu LR jau­nat­nes olim­pi­ādē. Lat­vi­jas iz­la­ses sa­stā­vā 2007. ga­da augus­tā pie­da­lī­jies arī Eiropas jau­nat­nes čem­pio­nā­ta daudz­die­nu ri­teņ­brau­cie­nā, kur kop­vēr­tē­ju­mā iz­cī­nī­ta 7. vie­ta 132 da­līb­nie­ku kon­ku­ren­cē (at­se­viš­ķos eta­pos J. Dak­te­ris spē­ja uz­rā­dīt tei­ca­mu re­zul­tā­tu ti­tu­la «Kalna karalis» ie­sai­tē.Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

  1. Anonīms teica:

    "" sdasd""

  2. Maasa teica:

    Jooo brachinj ,turies 😉

  3. janis teica:

    es viniem paraadisu kur vezi dzivo

Pasākumu kalendārs

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

2019.07.20 | 10:00

Irlavas svētki 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool