Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
«Zvaigžņu darbnīcā» ta­pu­šie brī­niš­ķī­gie dar­bi­ņi

Māk­slas sko­la pirms­svēt­ku ieskaņā

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 11. decembris 10:01

No 11. līdz 19. de­cem­brim pēc­pus­die­nās Māk­slas sko­lā ap­ska­tā­mi audzēk­ņu dar­bi, kas ta­pu­ši šī mā­cī­bu ga­da pirma­jā pus­ga­dā. Tā kā ap­ska­tei būs iz­lik­ti itin vi­si bēr­nu da­ri­nā­tie dar­bi­ņi, vie­tas trū­ku­ma dēļ kat­ras kla­ses veikumu va­rēs ap­lū­kot at­šķi­rī­gos lai­kos.

Ska­ti zi­nā­mā mē­rā var dē­vēt par sko­las at­vēr­to dur­vju die­nu un daudz­vei­dī­gu iz­stā­di. "Nākt un ie­pa­zī­ties ar audzēk­ņu ra­do­šo vei­ku­mu aici­nā­ti ne ti­kai audzēk­ņu ve­cā­ki, vec­ve­cā­ki, drau­gi un pa­zi­ņas, bet ik­viens in­te­re­sents, ku­ram ir tu­va māk­sla un tās iz­paus­mes. Var vien­kār­ši ie­nākt un pa­ska­tī­ties, kā no­tiek dar­ba pro­cess un kāds ir tā ga­la re­zul­tāts," aici­na Māk­slas sko­las di­rek­to­re Ēri­ka Klau­ber­ga.
Līdz pat Zie­mas­svēt­kiem būs ap­lū­ko­ja­ma ar īpa­šo ūdens pro­jek­tu sais­tī­tā dar­bu iz­stā­de, kur imi­tē­tas "slap­jās pēdas" ve­di­na ie­pa­zīt iz­stā­des daudz­vei­dī­bu.
Paš­reiz tur­pi­nās zie­mas­svēt­ku ap­svei­ku­mu ga­ta­vo­ša­na no­va­da pen­si­onā­riem, bet kat­rā kla­sī­tē ap­lū­ko­ja­mi visdažā­dā­ka­jās teh­ni­kās da­ri­nā­tie «Zvaigžņu darbnīcas» vei­do­ju­mi. Sa­vu­kārt pēc šīs ska­tes pa­re­dzē­ta tra­di­ci­onā­lā Māk­slas sko­las audzēk­ņu dar­bu iz­stā­de glez­nu ga­le­ri­jā «Vējspārns». Ga­du no ga­da tiek ņemts vē­rā priekšnoteikums, ka iz­stā­dē būs ap­ska­tāms vis­maz viens kat­ra audzēk­ņa dar­biņš.Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.07.19 | 11:00

Svētki Pūrē 

2019.07.19 | 17:30

Velobrauciens Kandavā 

2019.07.19 | 19:00

Koncerts un izstāde Irlavā 

2019.07.20 | 9:30

Sporta svētki Pūrē 

2019.07.20 | 10:00

Irlavas svētki 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool