Sestdiena, 2018. gada 17. novembris
Uga, Hugo, Uģis

Lietošanas noteikumi un privātums

1. Portāla www.ntz.lv lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla lietotājam – kā reģistrētam, tā nereģistrētam.
2. Portāla izdevējs SIA «Novadu ziņas» (turpmāk – Izdevējs) ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.ntz.lv.
3. Portāla www.ntz.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t. sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.
4. Katrs portāla www.ntz.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, video un audio materiālus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.ntz.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
– Informāciju (tajā skaitā arī attēlus, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības;
– informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
– informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
– informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
– informāciju, kurai piemīt surogātpasta vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
– pornogrāfisku informāciju;
– visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.ntz.lv normālu darbību un drošību.
5. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, www.ntz.lv Izdevējs ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
6. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.ntz.lv ir atļautas tikai ar portāla www.ntz.lv saskaņojumu.
7. Lai kļūtu par portāla www.ntz.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrācijas formā sniegt patiesus datus par sevi. Katram portāla www.ntz.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā reģistrētajam lietotājam ir jābūt skaidri redzamam un atpazīstamam. Katrā portāla www.ntz.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā www.ntz.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, Portāla izdevējs ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
8. Katram reģistrētajam portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
9. Portāla www.ntz.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.ntz.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
10. Portāla izdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.ntz.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
11. Jebkurā gadījumā portāla Izdevējs nenes nekādu atbildību par portāla www.ntz.lv lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā. Tāpat portāla izdevējs nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Izdevēja. Bez tam Izdevējs nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.ntz.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
12. Portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu portāla Izdevēja tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Izdevēju un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
13. Ja portāla www.ntz.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
14. Portāla izdevējs, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.ntz.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.ntz.lv pieder tikai un vienīgi portāla Izdevējam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Izdevējam.
16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Izdevēju un portāla www.ntz.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
Privātums
17. Visi portālā www.ntz.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Eiropas Savienības un LR likumu, tais skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šajos likumos noteiktos vispārējos personas datu apstrādes principus.
18. Kļūstot par reģistrēto portāla www.ntz.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
Komentāru publicēšanas noteikumi
19. www.ntz.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:
19.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;
19.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;
19.3. komentārs satur ar www.ntz.lv nesaskaņotu reklāmu;
19.4. komentārs satur linku uz ārēju Internet resursu;
19.5. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;
19.6. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).

Portāla www.ntz.lv blogu veidošanas noteikumi
Portāls www.ntz.lv (turpmāk – PORTĀLS) nodrošina iespēju katram, kurš to vēlas un kura rīcībā ir attiecīgas tehniskās iespējas, veidot savu blogu PORTĀLA blogu sadaļā.
Pirms bloga veidošanas tā autors (turpmāk – AUTORS) iepazīstas ar blogu veidošanas noteikumiem un apstiprina, ka ir tos sapratis un tiem piekrīt.
AUTORS apņemas:
1) parakstīties blogā ar savu vārdu,
2) veidojot blogu, ievērot vispārpieņemtās ētikas un pieklājības normas,
3) pēc iespējas izvairīties no necenzētas un neķītras leksikas lietošanas,
4) ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas normas,
5) neizmantot blogu preču un pakalpojumu reklamēšanai,
6) kļūdu un neprecizitāšu konstatēšanas gadījumā savā blogā veikt attiecīgus labojumus.
PORTĀLS nenosaka nekādus rakstītā satura, tematikas, materiālu apjoma utml. ierobežojumus, taču patur tiesības izteikt brīdinājumus vai liegt turpināt blogu veidošanu AUTORIEM, kuri:
1) publicē materiālus, kas saistīti ar aicinājumiem uz vardarbību, naida kurināšanu, draudiem, aizskārumu, kā arī apmelojošus, vulgārus, piedauzīgus, ķengājošus, kā arī rasisku, etnisku vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ pret noteiktu sabiedrības daļu vērstus materiālus,
2) publicē materiālus, kas pārkāpj citu fizisko un juridisko personu likumā noteiktās tiesības, tajā skaitā autortiesības, propagandē nelikumīgas darbības,
3) apzināti publicē dezinformāciju,
4) jebkādā citādā veidā pārkāpj blogu veidošanas noteikumus.
Par blogā rakstītās informācijas patiesumu un precizitāti, kā arī jebkādām sekām, ko var izraisīt nepatiesas un neprecīzas informācijas publicēšana vai jebkādi šo noteikumu pārkāpumi, atbild AUTORS.
PORTĀLS nenes atbildību par iespējamiem AUTORAM nepieņemamiem komentāriem (atsauksmēm), morāliem vai materiāliem zaudējumiem saistībā ar viņa veidotā bloga materiālu (rupjībām, tīšiem apvainojumiem utml.), vienlaikus paturot tiesības nepieciešamības gadījumā veikt likumā noteiktās darbības, lai sauktu pie atbildības šādu komentāru publicētājus. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, šādas tiesības ir arī pašam AUTORAM.
PORTĀLAM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt un papildināt blogu veidošanas noteikumus.
PORTĀLAM ir tiesības pārpublicēt blogu autoru rakstītos darbus bez pašu autoru ziņas un nenosakot atlīdzību.

Pasākumu kalendārs

2018.11.17 | 12:00

«Brīvības rogainings 2018» Kandavas sporta hallē 

2018.11.17 | 12:00

«Tukuma prozas lasījumi» Tukuma bibliotēkā 

2018.11.17 | 12:00

Adīšanas nodarbība Tukumā 

2018.11.17 | 13:00

Svētku koncerts Viesatās 

2018.11.17 | 14:00

Basketbols Tukumā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Novembris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool