Pirmdiena, 2019. gada 24. jūnijs
Jānis
Rūta Fjodorova
Vārds, Uzvārds: Rūta Fjodorova
Segvārds: ruta.fjodorova

Eiropas atbalsts piemājas saimniecībai

Eiropas Savienības atbalstu veiksmīgi prot izmantot arī piemājas saimniecībās un sakārtot ražošanu tā, lai pašiem būtu ērti strādāt un viss atbilstu higiēnas prasībām, kas tiek izvirzītas piena ražotājiem. Par to liecina ne vienas vien saimniecības pieredze Vānes pagastā.

Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

Izstrādāta gaļas liellopu pārraudzības kārtība.

Kā tikt pie Eiropas iespējām?

Otr­die­nas, 8. jan­vā­ra te­le­fon­ak­ci­jā – viss par Eiropas fon­diem

Aiz­vien vai­rāk iespē­ju mums pa­ver Eiropas Sa­vie­nī­bas (ES) da­žā­du fon­du pie­dā­vā­tie lī­dzek­ļi. Kā­di tie ir, ko pie­dā­vā, kā pie­dā­vā­ju­mu var iz­man­tot katrs no mums, Tu­ku­ma ra­jo­nā par to kon­sul­tā­ci­jas sniedz ve­cā­kais spe­ci­ālists Ģirts Kin­dzu­lis. Viņš pie­kri­ta pie­da­lī­ties te­le­fon­ak­ci­jā, kas no­tiks otr­dien, 8. jan­vā­rī. Bet pirms tam pie­dā­vā­jam ne­lielu ie­ska­tu tai jau­tā­ju­mu lo­kā, par ko va­rat Ģir­tam zva­nīt un vai­cāt.

Zem­ko­pī­bas mi­nis­tra Mār­ti­ņa Ro­zes svei­ciens lauk­saim­nie­kiem

– Vē­los pa­teikt pal­dies jums vi­siem par pa­veik­to ša­jā ga­dā! Jūs šo­gad iz­da­rī­jāt ļo­ti daudz, esat bi­ju­ši la­bi pa­lī­gi mums. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja al­laž cen­tu­sies jeb­ku­ru pro­blē­mu ri­si­nāt ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem, lai pieņem­tie lē­mu­mi bū­tu at­bil­sto­ši re­āla­jai si­tu­āci­jai, sa­pro­ta­mi un iz­pil­dā­mi arī jeb­ku­rā zem­nie­ku saim­nie­cī­bā un lauk­saim­nie­cī­bas uz­ņē­mu­mā. Pē­dē­jo ga­du lai­kā Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jai ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem iz­de­vies iz­vei­dot sta­bi­lu un krī­zes si­tu­āci­jās at­tīs­tī­ties spē­jī­gu zem­ko­pī­bas no­za­res sis­tē­mu.

Lat­vi­jā cū­ku skaits sa­ma­zi­nās

De­cem­brī Lauk­saim­nie­cī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­mes (LOSP) sē­dē pie­da­lī­jās Lat­vi­jas Cūk­audzē­tā­ju aso­ci­āci­jas priekš­sē­dē­tājs Va­ris Sī­ma­nis. Viņš uz­svē­ra, ka cū­ku skaits Lat­vi­jā tur­pi­na sa­ma­zi­nā­ties. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ša­jā lai­kā bi­ja 430 000 cū­ku, paš­laik – 335 000. Tas no­zī­mē, ka cūk­ko­pī­bai klā­jas sma­gi.
Ba­rī­ba pie­augu­šām cū­kām pa­gā­ju­šā ga­dā mak­sā­ja Ls 124, bet paš­laik – Ls 180 par ton­nu. Pa­gā­ju­šā ga­dā par cū­kas dzīv­sva­ra ki­lo­gra­mu mak­sā­ja Ls 0,86, šo­gad ce­na no­kri­tu­si līdz Ls 0,78 vai 0,80 par ki­lo­gra­mu. Ik mē­ne­si par 5 līdz 10 eiro pie­aug arī so­jas ce­na. Augst­ākās grau­du ce­nas bi­ja sep­tem­brī un ok­tob­rī, tad tās ne­daudz sa­ma­zi­nā­jās, bet nu cē­lās at­kal.

No­teiks pes­ti­cī­du pie­ļau­ja­mo dau­dzu­mu pār­ti­kā

Ap­stip­ri­nā­ti Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas iz­strā­dā­tie gro­zī­ju­mi Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­mos par pes­ti­cī­du at­lie­ku kon­tro­li augu valsts iz­cel­smes pro­duk­tos.

No­slē­gu­sies SA­PARD pro­jek­tu re­ali­zā­ci­ja

2001. ga­dā pie mums sā­ka re­ali­zēt Spe­ci­ālo pirm­sies­tā­ša­nās pro­gram­mu lauk­saim­nie­cī­bai un lau­ku at­tīs­tī­bai (SA­PARD). Ti­ka pie­dā­vā­tas pro­gram­mas lauk­saim­nie­cī­bas teh­ni­kas, iekār­­tu un būv­ju mo­der­ni­zā­ci­jai, lauk­saim­nie­cī­bas zem­ju ap­me­žo­ša­nai, lauk­saim­nie­cī­bas un ziv­saim­nie­cī­bas pro­duk­tu pār­strā­des un mār­ke­tin­ga piln­vei­do­ša­nai, lau­ku eko­no­mi­kas da­žā­do­ša­nai, vei­ci­not al­ter­na­tī­vos ie­nā­ku­mu avo­tus, vis­pā­rē­jai lau­ku in­fra­struk­tū­ras uz­la­bo­ša­nai.

Iz­vēr­tēs lau­ku spe­ci­ālis­tu dar­ba re­zul­tā­tus

4. jan­vā­rī, zem­ko­pī­bas spe­ci­ālis­ti pie­da­lī­sies kon­sul­ta­tī­vās pa­do­mes sē­dē, kur sprie­dīs par lau­ku spe­ci­ālis­tu dar­ba re­zul­tā­tiem 2007. ga­dā.

Va­rēs pie­teik­ties lau­ku mo­der­ni­zā­ci­jai

No 14. jan­vā­ra līdz 14. feb­ru­ārim lauk­saim­nie­ki va­rēs pie­teik­ties at­bal­stam ot­ra­jā kār­tā lau­ku at­tīs­tī­bas pro­gram­mas 2007. līdz 2013. ga­dam lau­ku saim­nie­cī­bu mo­der­ni­zā­ci­jai. Ot­rās kār­tas fi­nan­sē­jums pa­sā­ku­mam no­teikts Ls 17 426 463 ap­jo­mā.

Par vi­su mak­sā­sim mēs dār­gi…

Piedāvājam iepazīties ar, mūsuprāt, nozīmīgākajām cenu izmaiņām 2008. gadā.

Vēlas atjaunot Engures jūrskolu

Engures pagasta «Rūpniekos» atrodas vecā Engures jūrskola. Kādreiz pie ēkas bijusi plāksne, kas liecinājusi, ka tas ir Latvijas PSR vēstures piemineklis. Ēkā no 1875. līdz 1915. gadam atradās Krišjāņa Valdemāra dibinātā jūrskola.

Neaizmirstiet iegādāties Makšķerēšanas karti 2008. gadam!

Nodarboties ar makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu drīkst tikai tad, ja ir iegādāta makšķernieka karte, bet vietās, kur noteikta licencētā makšķerēšana, arī jāiegādājas licence.

Lapmežciemā prēmē sportistus

18. decembrī sēdē Lapmežciema novada domes deputāti nolēma prēmēt vairākus sportistus.

Lapmežciema dome atbalsta ģimenes ārsta praksi

Lapmežciema novada domes sēdē 18. decembrī deputāti Ls 2 500 piešķīra sterilizatora iegādei doktorātā.

Deputāti izskatīja Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vēstuli, kura rakstīta 14. septembrī un pašvaldībā reģistrēta 5. novembrī. Vēstulē teikts, ka jau 2007. gadā ģimenes ārsti var saņemt finansējumu par vairākām nozīmīgām manipulācijām un izmeklējumiem, par ko iepriekš nauda no veselības aprūpes budžeta tika samaksāta speciālistiem un laboratorijām.

Apstiprina prēmiju apmēru skolotājiem un skolēniem

Lapmežciema novada domes deputāti savā sēdē 18. decembrī nolēma grozīt pamatskolas nolikumu par skolotāju radošā darba stimulēšanu un skolēnu materiālo atbalstīšanu no pašvaldības līdzekļiem. Turpmāk skolotājiem, kuri sagatavo skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem vai sacensībām un kuru audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību, piešķirs naudas prēmiju.

Pasākumu kalendārs
Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūnijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool