Trešdiena, 2019. gada 20. marts
Made, Irbe
Rūta Fjodorova
Vārds, Uzvārds: Rūta Fjodorova
Segvārds: ruta.fjodorova

Tērvetes dabas parkam 50

Šogad Tērvetes dabas parks svin piecdesmito dzimšanas dienu. Šim notikumam par godu Dobeles novadpētniecības muzejā atvērta tematiska izstāde «Tērvetes dabas parkam 50».

Meža olimpiāde pamatskolēniem

A/s «Latvijas valsts meži» rīko meža olimpiādi skolēniem. Pirmo trīs vietu ieguvējiem balvā būs nedēļu ilgs brauciens uz Norvēģijas dabas skolām. Konkursa norise ir tāda, ka zaudētāju šajā konkursā nav, jo visās tā kārtās paredzēti interesanti pasākumi un aktivitātes.

Sūtība – būt agronomam

Tukuma rajona lauksaimnieki par agronomu Māri Grīnvaldu runā kā par savējo – savulaik viņš strādāja Matkules pusē, toreizējā kolhozā «1. Maijs» bija agronoms. Nu jau vairāk nekā 20 gadus viņš strādā «Kurzemes sēklās» un ir šā uzņēmuma galvenais agronoms, tomēr bieži sastopams mūsu rajonā, jo ir dārzeņkopības konsultants.

Ziemassvētku līdaka

25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, Andris Vancāns devās uz Valguma ezeru pamakšķerēt. Un tā kā Ziemassvētki ir brīnumains laiks – arī viņš nepalika bez sava brīnuma. 11.20 viņa makšķerei pieķērās metru gara un 6,1 kg smaga līdaka. Lielo zivi svēra veikalā «Flamingo», par to priekā ar A. Vancānu dalījās arī Arvīds Sējējs un Mārtiņš Osis.

Valsts meliorācijas sistēmas apsaimniekos «ZM nekustamie īpašumi»

Jaunais gads Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē nācis ar pārmaiņām. Kā informēja pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava, septiņi darbinieki, kuri kārtoja ar meliorācijas lietām saistītos jautājumus, uzrakstījuši atlūgumus.

Pārejas periods kooperatīvās sabiedrības atzīšanas nodrošināšanai

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta «Noteikumos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai».

Sastapšanās ar Mazo ganiņu

8. janvārī Lapmežciema novada muzejā tika sarīkots Alberta Kronenberga 120. dzimšanas dienai veltīts pasākums. Tajā piedalījās arī mākslinieka un dzejnieka meita Rūta Kronenberga.

Jelgavas pils gatavojas jubilejai

2008. gadā Jelgavas pils svin savu 270 gadu jubileju. Šim notikumam par godu tiek rīkots fotokonkurss «Jelgavas pils», kurā aicināti piedalīties gan fotoamatieri, gan profesionālie fotogrāfi. Darbi iesniedzami no 1. līdz 15. aprīlim. Paredzēta darbu izstāde un arī labāko apbalvošana.

Janvāris – ziedošu sapņu un nākotnes nodomu laiks

Tie, kuriem pašiem ir savs dārzs, jau janvārī sāk domāt par pavasari.

Čiekuru izstāde un meža draugu godināšana

Svinīgā ceremonijā 9. janvārī peldošajā mājā «Noass» paredzēts godināt trīs personas, kas nav meža darbinieki, bet veikušas meža labā kādu labu ļoti darbu.

Eiropas atbalsts piemājas saimniecībai

Eiropas Savienības atbalstu veiksmīgi prot izmantot arī piemājas saimniecībās un sakārtot ražošanu tā, lai pašiem būtu ērti strādāt un viss atbilstu higiēnas prasībām, kas tiek izvirzītas piena ražotājiem. Par to liecina ne vienas vien saimniecības pieredze Vānes pagastā.

Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

Izstrādāta gaļas liellopu pārraudzības kārtība.

Kā tikt pie Eiropas iespējām?

Otr­die­nas, 8. jan­vā­ra te­le­fon­ak­ci­jā – viss par Eiropas fon­diem

Aiz­vien vai­rāk iespē­ju mums pa­ver Eiropas Sa­vie­nī­bas (ES) da­žā­du fon­du pie­dā­vā­tie lī­dzek­ļi. Kā­di tie ir, ko pie­dā­vā, kā pie­dā­vā­ju­mu var iz­man­tot katrs no mums, Tu­ku­ma ra­jo­nā par to kon­sul­tā­ci­jas sniedz ve­cā­kais spe­ci­ālists Ģirts Kin­dzu­lis. Viņš pie­kri­ta pie­da­lī­ties te­le­fon­ak­ci­jā, kas no­tiks otr­dien, 8. jan­vā­rī. Bet pirms tam pie­dā­vā­jam ne­lielu ie­ska­tu tai jau­tā­ju­mu lo­kā, par ko va­rat Ģir­tam zva­nīt un vai­cāt.

Zem­ko­pī­bas mi­nis­tra Mār­ti­ņa Ro­zes svei­ciens lauk­saim­nie­kiem

– Vē­los pa­teikt pal­dies jums vi­siem par pa­veik­to ša­jā ga­dā! Jūs šo­gad iz­da­rī­jāt ļo­ti daudz, esat bi­ju­ši la­bi pa­lī­gi mums. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja al­laž cen­tu­sies jeb­ku­ru pro­blē­mu ri­si­nāt ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem, lai pieņem­tie lē­mu­mi bū­tu at­bil­sto­ši re­āla­jai si­tu­āci­jai, sa­pro­ta­mi un iz­pil­dā­mi arī jeb­ku­rā zem­nie­ku saim­nie­cī­bā un lauk­saim­nie­cī­bas uz­ņē­mu­mā. Pē­dē­jo ga­du lai­kā Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jai ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem iz­de­vies iz­vei­dot sta­bi­lu un krī­zes si­tu­āci­jās at­tīs­tī­ties spē­jī­gu zem­ko­pī­bas no­za­res sis­tē­mu.

Lat­vi­jā cū­ku skaits sa­ma­zi­nās

De­cem­brī Lauk­saim­nie­cī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­mes (LOSP) sē­dē pie­da­lī­jās Lat­vi­jas Cūk­audzē­tā­ju aso­ci­āci­jas priekš­sē­dē­tājs Va­ris Sī­ma­nis. Viņš uz­svē­ra, ka cū­ku skaits Lat­vi­jā tur­pi­na sa­ma­zi­nā­ties. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ša­jā lai­kā bi­ja 430 000 cū­ku, paš­laik – 335 000. Tas no­zī­mē, ka cūk­ko­pī­bai klā­jas sma­gi.
Ba­rī­ba pie­augu­šām cū­kām pa­gā­ju­šā ga­dā mak­sā­ja Ls 124, bet paš­laik – Ls 180 par ton­nu. Pa­gā­ju­šā ga­dā par cū­kas dzīv­sva­ra ki­lo­gra­mu mak­sā­ja Ls 0,86, šo­gad ce­na no­kri­tu­si līdz Ls 0,78 vai 0,80 par ki­lo­gra­mu. Ik mē­ne­si par 5 līdz 10 eiro pie­aug arī so­jas ce­na. Augst­ākās grau­du ce­nas bi­ja sep­tem­brī un ok­tob­rī, tad tās ne­daudz sa­ma­zi­nā­jās, bet nu cē­lās at­kal.

Pasākumu kalendārs

2019.03.20 | 8:50

Atklātā stunda Tukumā 

2019.03.20 | 13:00

Kino Cērē 

2019.03.20 | 17:00

Dūceņu gatavošana Kandavā 

2019.03.20 | 18:00

«Atvērto durvju» diena Lapmežciema pamatskolā 

2019.03.20 | 19:00

Galda teniss Lapmežciemā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Marts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool