Sestdiena, 2018. gada 22. septembris
Maigurs, Mārica, Māris
Ar Mārtiņdienas tradīcijām iepazīstina folkloras kopa

Kā Mār­tiņ­die­nu Mat­ku­lē gai­dī­ja

Autors:
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 13. novembris 11:16

Ide­ja rī­kot 9. no­vem­brī tir­gu kul­tū­ras na­mā iz­rā­dī­jās ga­na la­ba, jo var teikt – viss iz­de­vās. Bet vis­pirms ti­ka sveik­ti Mār­ti­ņiem – katrs ti­ka pie sa­vas krū­zī­tes.
Mār­ti­ņi ie­krīt ba­gā­tā lai­kā, tā­pēc gal­dam pēc lat­vie­šu tau­tas ti­cē­ju­miem jā­būt ba­gā­tī­gi klā­tam. Ar šīm un ci­tām Mār­tiņ­die­nas tra­dī­ci­jām ie­pa­zīs­ti­nā­ja Mat­ku­les pa­mat­sko­las fol­klo­ras ko­pi­ņa.

Tir­gū bi­ja iespē­ja ie­gā­dā­ties gan­drīz vi­su, ar ko va­rē­tu mielo­ties šais svēt­kos. Kat­ra kla­se no Mat­ku­les pa­mat­sko­las bi­ja rū­pī­gi ga­ta­vo­ju­si daž­ne­da­žā­dus kā­ru­mus – paš­cep­tus sal­du­mus. Dažs cen­tra iedzī­vo­tājs va­rē­ja prie­cā­ties par ie­gā­dā­tām "mā­ju olām". Cits par dzēr­ve­nēm, ja pa­šam šo­gad nav bi­jis iz­de­vī­bas vai lai­ka līdz pur­vam no­kļūt. Ar lielu en­tu­zi­as­mu tir­dzi­ņā pie­da­lī­jās Mat­ku­les pen­si­onā­ri, pie­dā­vā­jot pat sil­tas kar­tu­pe­ļu pan­kū­kas ar brūk­le­ņu "zap­ti".
Arī uz­aici­nā­tie tir­go­tā­ji no tā­lā­kām vie­tām ne­pa­li­ka vī­lu­šies – ka­zas sie­ru no Vā­nes pir­ka ļo­ti dau­dzi. Svai­gas kar­pas un lī­da­kas svēt­ku gal­dam ti­ka at­ves­tas no Kul­dī­gas. Ke­ra­mi­ka no Pa­du­res prie­cē­ja dau­dzus ap­mek­lē­tā­jus. Ar iz­do­mu pār­stei­dza pa­šu pa­gas­ta rok­darb­nie­ce Ai­ja Kār­ņu­pa. Par to, kā ap­ģērbt mat­kul­nie­kus no gal­vas līdz kā­jām, bi­ja pa­do­mā­ju­ši tir­go­tā­ji no Tu­ku­ma. Tir­dzi­ņa lai­kā bi­ja iespē­ja mielo­ties ar neik­die­niš­ķu kā­ru­mu – cu­ku­ra va­ti.
Ir vērts pa­do­māt, vai ru­dens tir­gu ne­va­ja­dzē­tu iz­vērst par tra­dī­ci­ju? Ja bū­tu vai­rāk in­te­re­sen­tu arī no pa­gas­ta no­ma­lēm, tas bū­tu ap­svei­ca­mi.


Komentēt

Pasākumu kalendārs

2018.09.22 | 10:00

Sporta diena Tukumā 

2018.09.22 | 10:00

Sporta festivāls Jaunpilī 

2018.09.22 | 13:00

Izstādes atklāšana Slampē 

2018.09.22 | 13:00

Izstādes atklāšana Tukumā 

2018.09.22 | 13:00

Folkloras kopas jubileja Viesatās 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Septembris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool