Trešdiena, 2019. gada 19. jūnijs
Nils, Viktors
Īpašnieki domā – naftas bāzei Tukumā būt vai nebūt

Naf­tas bā­zes lik­te­nis nav zi­nāms

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 13. novembris 11:30

Il­gā­kā lai­ka pos­mā esam sa­ņē­mu­ši vai­rā­kus la­sī­tā­ju jau­tā­ju­mus par fir­mai «LUKoil Bal­ti­ja R» piede­­ro­šo naf­tas bā­zi Tu­ku­mā, Pļa­vas ielā 10, ku­rā jeb­kā­da saim­nie­cis­kā dar­bī­ba ir pār­trauk­ta.

Ie­dzī­vo­tā­ji pau­du­ši sa­vu sa­trau­ku­mu gan par to, ka bā­zē ne­kas vairs ne­no­tiek un ka ne­pie­tie­ka­mās uz­rau­dzī­bas dēļ (vie­nā da­ļā tās žogs ir sa­bo­jāts, tā ka pa to brī­vi var stai­gāt) tas ir bīs­tams ob­jekts tu­vu dzī­vo­ja­ma­jām mā­jām, gan par to, ka tās piegu­­lo­šā te­ri­to­ri­ja ne­tiek kop­ta. Tu­kum­nie­ki pie­ļauj, ka šī vie­ta va­rē­tu būt pa­ma­tī­gi pie­sār­ņo­ta.

Par pie­sār­ņo­tu te­ri­to­ri­ju at­zīst plā­no­tā­ji

Par to, ka šī ir vie­na no pie­sār­ņo­tā­ka­jām vie­tām pil­sē­tā gan plā­no­ju­ma do­ku­men­tos, gan sa­bied­ris­kās ap­sprie­ša­nas sa­nāk­smēs no­rā­dī­ja arī pil­sē­tas te­ri­to­ri­jas plā­no­ju­ma iz­strā­des dar­ba gru­pa. Vi­ņup­rāt, lai to va­rē­tu iz­man­tot ci­tiem mēr­ķiem, vis­pirms tā pa­ma­tī­gi jā­at­tī­ra. Plā­no­ju­ma do­ku­men­tos ti­ka uz­rā­dīts arī, ka no­piet­nā­ki pē­tī­ju­mi par pie­sār­ņo­ju­mu veik­ti pirms dau­dziem ga­diem, tā­tad nav jau­nas in­for­mā­ci­jas par šis vie­tas pa­tie­so stā­vok­li. Par šo si­tu­āci­ju at­bil­dī­ga Vi­des pār­val­de.

Saim­nie­cis­kā dar­bī­ba pār­trauk­ta

Vents­pils re­ģi­onā­lās vi­des pār­val­des Pie­sār­ņo­ju­ma kon­tro­les da­ļas Tu­ku­ma sek­to­ra va­dī­tājs Jā­nis Pē­ter­sons pa­stāstī­ja, ka šo­brīd ne­kā­da saim­nie­cis­kā dar­bī­ba te­ri­to­ri­jā vairs ne­tiek veik­ta: "Kād­reiz ti­ka sa­ņem­ta in­for­mā­ci­ja par grunts pie­sār­ņo­ju­mu naf­tas bā­zes te­ri­to­ri­jā, kad ra­dās no­plū­de no deg­vielas pār­sūk­nē­ša­nas ko­lek­to­ra uz lid­lau­ku, ta­ču tas bi­ja sen. To­reiz ti­ka ierī­kots mo­ni­to­rin­ga tīkls – iz­bū­vē­ta sis­tē­ma naf­tas pro­duk­tu sa­vāk­ša­nai, kas jo­pro­jām dar­bo­jas. Uz­ņē­mu­ma te­ri­to­ri­jā ierī­ko­ta arī lie­tus ūdens sa­vāk­ša­nas sis­tē­ma, kas arī jo­pro­jām dar­bo­jas." J. Pē­ter­sons skaid­ro­ja, ka deg­vielas uz­pil­des sta­ci­ju un naf­tas bā­zu eks­plu­atā­ci­jas no­sa­cī­ju­mi no­teik­ti MK no­tei­ku­mos nr. 400 «Noteikumi par vi­des aiz­sar­dzī­bas pra­sī­bām deg­vielas uz­pil­des sta­ci­jām, naf­tas bā­zēm un pār­vie­to­ja­ma­jām cisternām». Ta­jos teikts, – ja deg­vielas uz­pil­des sta­ci­ju vai naf­tas bā­zi slēdz vai no tās aiz­vāc cis­ter­nas, deg­vielas uz­pil­des sta­ci­jas vai naf­tas bā­zes ope­ra­tors no­dro­ši­na pa­ze­mes ūde­ņu un grunts iz­pē­ti. Pār­ska­tu par pa­ze­mes ūde­ņu un grunts pie­sār­ņo­ju­ma iz­pē­ti ope­ra­tors sa­ska­ņo ar re­ģi­onā­lo vi­des pār­val­di.
Tā­tad par pa­šas te­ri­to­ri­jas at­tī­rī­ša­nu at­bil­dīgs pats īpaš­­nieks ­SIA «LUKoil Bal­ti­ja R», – pār­val­des zi­ņā nav in­for­mā­ci­jas, ka ob­jek­tam bū­tu cits īpaš­­nieks. Šo­gad te­ri­to­ri­ja nav pār­bau­dī­ta, jo re­āli uz­ņē­mums vairs ne­dar­bo­jas un saim­nie­cis­ko dar­bī­bu ne­veic, ne­no­tiek arī deg­vielas ma­zum­tirdz­nie­cī­ba, kas te bi­ja pirms tam. Ta­ču pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ko­pā ar uz­ņē­mu­ma pār­stā­vi te­ri­to­ri­ju ap­se­ko­jām, ta­ču ne­ko tā­du, kas lie­ci­nā­tu par ne­saim­nie­cis­ku dar­bī­bu, ne­kon­sta­tē­jām – ēkas bi­ja no­slēg­tas, ne­kas ap­kārt ne­mē­tā­jās. Pro­tams, šā­da vie­ta bū­tu jā­ap­sar­gā, ta­ču Vi­des pār­val­de to ne­var kon­tro­lēt, tā ir kat­ra uz­ņē­mu­ma iek­šē­jā lie­ta."
Vai­cāts, vai dau­dzās cis­ter­nas, kas naf­tas bā­zē gla­bā­jas, ne­ra­da sprā­dzien­bīs­ta­mu si­tu­āci­ju, J. Pē­ter­sons skaid­ro­ja, ka cis­ter­nas ap­rī­ko­tas ar el­po­ša­nas vār­stiem, lai ta­jās ne­uz­krā­jas gā­zes. Tur­klāt deg­vielas un ci­tu naf­tas pro­duk­tu ta­jās ne­maz vairs nav.

Do­mā par bā­zes iz­man­to­ša­nu

Sa­zi­no­ties ar ­SIA «LUKoil Bal­ti­ja R» val­des priekš­sē­dē­tā­ju Aud­ri­usu Sto­pu­su, no­skaid­ro­jām, ka uz­ņē­mums vēl do­mā, ko ar šo naf­tas bā­zi da­rīt – pār­dot vai at­tīs­tīt: "Ja no­lem­sim to at­tīs­tīt, da­rī­sim vi­su, lai tā at­bil­stu vis­saug­stā­ka­jiem stan­dar­tiem. To­mēr par to vēl do­mā­jam." Viņš arī skaid­ro­ja, ka ne­kā­da pie­sār­ņo­ju­ma ša­jā vie­tā nav, jo nav pa­šu naf­tas pro­duk­tu. Re­āli tās esot ti­kai me­tā­la cis­ter­nas, kas ne­kā­du ap­drau­dē­ju­mu vi­dei ne­ra­dot.Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

  1. asmele teica:

    Tas nu gan ir interesanti:cilvēks nopircis mantu,bet vēl tikai domā,vai tā viņam vajadzīga…Tad jau nav brīnums,ka baisais bijušās bāzes paskats viņam nešķiet kaitējums videi.

Pasākumu kalendārs

2019.06.20 | 10:00

Donoru diena Kandavā 

2019.06.20 | 18:30

Skriešana Jaunpilī 

2019.06.20 | 19:00

Ielīgošana Jaunpilī 

2019.06.20 | 20:00

Ielīgošana Jaunsātos 

2019.06.20 | 21:00

Uguns rituāls Engurē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūnijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool