Tālija, Natālija, Broņislava, Broņislavs

Nā­ru lie­tas VI 

Vī­ri ne­bi­ja tik iz­lē­mī­gi – te nā­ras, te vis­kijs, te no pu­de­les iz­lī­dis ātr­audzī­tis… Nē, tas šķi­ta par daudz. Rob­čiks, kas al­laž bij pa­ļā­vies uz sa­vām ­spriest­spē­jām ju­tās no­dots. – Vī­ri! – viņš ie­auro­jās: – Vai tas ir sap­nis? – Vai tas ir sap­nis? – vī­ri at­vai­cā­ja. – Vai mūs kāds iz­jo­ko? – Neiz­jo­ko, – […]

Labākās anekdotes no 19. līdz 25. novembrim 

Uz ielas pa­ma­tīgs trok­snis. Vīrs iz­bāž gal­vu pa lo­gu un jau­tā:– Kas no­tiek?At­sau­cas kra­vas au­to šo­fe­ris:– Šķērs­ielā gri­bē­ju iebraukt…– Kā­pēc tāds trok­snis?– Tak nav te ne­kā­das šķērsielas… Agrs rīts. Vir­tu­ve. Vīrs ko­pā ar sie­vu dzer ka­fi­ju. Sie­va (mai­gā bal­sti­ņā):– Mī­ļais, vai ne­esi aiz­mir­sis, ka man drīz būs dzim­ša­nas die­na?Vīrs (iz­trū­ci­nāts, ap­le­jo­ties ar ka­fi­ju):– Ko? At­kal?! […]

Mē­ness die­nu ka­len­dārs 27. novembra 18.07 līdz 29. novembra 21.18 

19. die­na (dil­stošs mē­ness Vē­ža zī­mē) – zir­nek­lis, tīkls; vie­na no cik­la sma­gā­ka­jām die­nām; bīs­ta­mi ļau­ties ap­ju­ku­mam, dep­re­si­jai, skum­jām, kār­di­nā­ju­miem; jā­uz­ma­nās ar jau­nām ide­jām; ne­uz­sākt jau­nus dar­bus; sek­mīgs būs vie­nat­nē vei­cams ra­do­šais darbs; uz­tu­rā ie­tei­ca­mi gra­nāt­ābo­li un kar­tu­pe­ļi; ša­jā die­nā dzi­mu­šie var būt cī­nī­tā­ji par tais­nī­gu lie­tu; sap­ņi var no­bie­dēt, ta­ču ne­pie­pil­dās – no 27. […]

Ziņas no Tukuma 

Ko pagājušajā nedēļā paveikuši un šonedēļ ieplānojuši Tukuma pilsētas komunālie dienesti, iestādes un pašvaldības policija?

«Irlava/Telms» zaudē 

Kārtējo Latvijas vīriešu 1. līgas čempionāta spēli izbraukumā Kocēnos aizvadīja «Irlava/Telms» florbolisti. Viņi ar rezultātu 9:12 piekāpās «Rubenei 1» un turnīra tabulā noslīdēja uz 5. vietu (mūsējie gan aizvadījuši par vienu spēli mazāk nekā citas komandas).
2. decembrī 17.00 «Irlava/Telms» savā laukumā Irlavā spēlēs ar Cēsu «Celtik».

Hokejs 

Kārtējās Tukuma rajona hokeja čempionāta «Tuko» virslīgas spēlēs atzīmēti šādi rezultāti: «Irlava» negaidīti viegli ar rezultātu 8:0 sagrāva «Enguri», bet «K-Kurzeme» cīnījās neizšķirti 2:2 ar «TGC».

Tukuma kausa izcīņa šahā (papildināts) 

24. novembrī Tukuma pilsētas sporta un atpūtas kompleksā šahisti izspēlēja Tukuma kausa izcīņas trešās kārtas spēles.

Bie­šu biez­zu­pa 

Bie­tes, 1 cit­ro­na su­la, 3 bur­kā­ni, ga­ba­liņš žā­vē­ta caur­au­dzī­ša, sī­pols, ne­liela kā­post­gal­vi­ņa, dār­ze­ņu bul­jo­na ku­bi­ciņš, kar­tu­pe­ļi, augu eļ­ļa cep­ša­nai, ķi­me­nes, ķip­loks, cit­ro­na pi­pa­ri, cu­kurs, sāls, pē­ter­sī­ļi, skābs krē­jums.
No­vā­rī­tas bie­tes no­mi­zo un sa­rī­vē uz sak­ņu rī­ves, ap­ra­si­na ar cit­ro­na su­las un cu­ku­ra mai­sī­ju­mu. No­liek ma­li­ņā. No­maz­gā un no­ka­sa bur­kā­nus, sa­rī­vē uz sak­ņu rī­ves. Ga­ļu sa­griež ku­bi­ci­ņos. Liek uz sa­kar­sē­tas pan­nas un iz­čurk­sti­na. Pie­vie­no bur­kā­nus un sa­smal­ci­nā­tu sī­po­lu. Vi­su ne­daudz ap­cep. Kā­post­gal­vi­ņu sa­smal­ci­na ar na­zi un pa­kā­pe­nis­ki pie­vie­no pan­nā eso­ša­jiem pro­duk­tiem. Vi­su ap­cep. Kat­lā uz­vā­ra ūde­ni, pie­vie­no bul­jo­na ku­bi­ci­ņu un pan­nā ap­cep­tos pro­duk­tus. Vā­ra uz lē­nas uguns. Kar­tu­pe­ļus no­mi­zo un sa­griež pa­lielos ku­bi­ci­ņos. Uz pan­nas eļ­ļā ap­cep sa­rī­vē­tās bie­tes, ku­rām pie­vie­no­tas sa­smal­ci­nā­tas ķi­me­nes, ķip­lo­ku dai­vi­ņas un uz lielas uguns sau­tē­jot ap­cep. Ka­mēr bie­tes ce­pas, kat­lā ie­ber kar­tu­pe­ļus. Kad kar­tu­pe­ļi gan­drīz mīk­sti, pie­vie­no ap­cep­tās bie­tes. Vēl ne­daudz pa­vā­ra, pie­vie­no pēc garš­as sā­li un sa­smal­ci­nā­tus pē­ter­sī­ļus. Ja vē­las, īsi pirms pa­snieg­ša­nas pie­vie­no skā­bu krē­ju­mu.

Bur­kā­nu krēm­zu­pa ar vis­tu 

200 līdz 300 g vis­tas fi­le­jas, 2 ēdam­ka­ro­tes eļ­ļas, sāls, pi­pa­ri, so­jas mēr­ce, 2 ēdam­ka­ro­tes sa­griez­tu pē­ter­sī­ļu, 2 pa­skā­bi ābo­li, ķip­lo­ku dai­vi­ņa, 0,5 kg no­tī­rī­tu bur­kā­nu, 1 l dār­ze­ņu bul­jo­na.
Vis­tas fi­le­ju pār­kai­sa ar sā­li, pi­pa­riem, pie­vie­no ēdam­ka­ro­ti eļ­ļas un ap­cep. Sa­griež sal­mi­ņos un no­liek sil­tā vie­tā. Ābo­lus un bur­kā­nus no­mi­zo, sa­griež ku­bi­ci­ņos. Sī­po­lu un ķip­lo­ku no­mi­zo un sa­smal­ci­na, liek kat­li­ņā un cep at­li­ku­ša­jā eļ­ļā, līdz tie kļu­vu­ši zel­tai­ni. Pie­vie­no bur­kā­nus un ābo­lus, pielej bul­jo­nu un vā­ra 10 mi­nū­tes. Sa­blen­de­rē. Pie­vie­no so­jas mēr­ci, sā­li un pi­pa­rus pēc garš­as. Ja ir vē­lē­ša­nās, var pie­vie­not arī sal­do krē­ju­mu.

Sā­tī­gā kā­pos­tu zu­pa (pēc lau­ku re­cep­tes) 

Skā­bē­ti kā­pos­ti, ga­ļa, grū­bas, kar­tu­pe­ļi, sāls, tau­ki cep­ša­nai.
Skā­bē­tus kā­pos­tus (la­bāk skā­bē­tus pēc sen­tē­vu me­to­dēm) sa­vā­ra ko­pā ar ga­ļu un grū­bām. Kad ga­ļa un grū­bas mīk­stas, vi­su sa­cep uz pan­nas tau­kos. Liek trau­kā un die­nu pa­tur vē­su­mā. Kat­lā ar ūde­ni liek vā­rī­ties zu­pas kar­tu­pe­lī­šus, ku­riem pie­vie­no ie­priekš sa­ga­ta­vo­tos kā­pos­tus. Sā­li pie­vie­no pēc garš­as pa­šās bei­gās. Zu­pa iz­nāk ļo­ti, ļo­ti bie­za. To var pa­ga­ta­vot arī vie­nā die­nā, bet no "at­vē­si­nā­tiem" kā­pos­tiem tā iz­nāk daudz gar­šīgā­ka.

Lau­ku zu­pa kai­mi­ņu gau­mē 

200 g sā­lī­tu sē­ņu, 1 ēdam­ka­ro­te mar­ga­rī­na, 2 bur­kā­ni, 1 pu­ravs, 2 pē­ter­sī­ļu sak­nī­tes, 1 ēdam­ka­ro­te kvie­šu mil­tu, 1 l ga­ļas bul­jo­na, 1 olas dzel­te­nums, 100 g sal­da krē­ju­ma.
Sē­nes no­vā­ra, no­te­ci­na un sa­smal­ci­na. Liek zu­pas kat­li­ņā un vā­ra, līdz iz­tvai­ko­jis lie­kais šķid­rums. No­tī­ra bur­kā­nus un pē­ter­sī­ļus, no­ska­lo pu­ra­vu. Vi­sus dār­ze­ņus sa­griež, pie­vie­no sē­nēm un ne­daudz ap­brū­ni­na. Pār­kai­sa mil­tus, sa­mai­sa. Pielej ga­ļas bul­jo­nu un vā­ra 15 mi­nū­tes. Olas dzel­te­nu­mu sa­pu­to ar sal­do krē­ju­mu. No­ņem kat­li­ņu no uguns un ie­tu­mē zu­pu ar olas dzel­te­nu­mu un krē­ju­ma mai­sī­ju­mu, pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus.

Čavess saniknots par Kolumbijas prasību pārtraukt sarunas ar nemierniekiem 

Kolumbijas prezidenta Alvaro Uribes prasība, lai Venecuēlas prezidents Ugo Čavess pārtrauc darboties kā vidutājs starp Kolumbijas valdību un kreisajiem partizāniem par gūstekņu atbrīvošanu, ir "spļāviens sejā", svētdien sacīja Venecuēlas līderis.

Ziemeļjūrā apdzēsts ugunsgrēks uz naftas platformas 

Lielbritānijas un Norvēģijas glābšanas dienestu helikopteri svētdienas rītā evakuējuši lielāko daļu personāla no naftas platformas "Thistle Alpha" Ziemeļjūrā, uz kuras bija izcēlies ugunsgrēks, taču līdz pusdienlaikam liesmas izdevies pilnīgi nodzēst, un pārējo strādnieku evakuācija nav bijusi nepieciešama. Sākotnēji situācija tika vērtēta kā nopietna, bet netiek ziņots, ka ugunsgrēkā būtu cietuši cilvēki.

Latvijas Pasts sāk preses abonēšanas kampaņu 2008.gadam 

Šodien sāksies Latvijas Pasta organizētā preses abonēšanas kampaņa 2008.gadam, kuras laikā klientiem būs iespēja abonēt kopumā 793 preses izdevumus.

Zatlers tiksies ar Jaunā laika un Tautas partijas pārstāvjiem 

Šodien Valsts prezidents Valdis Zatlers, turpinot konsultācijas ar 9.Saeimā pārstāvētajām politiskajām partijām un pie frakcijām nepiederošajiem Saeimas deputātiem par jaunās valdības veidošanu, tiksies ar partijas "Jaunais laiks" un Tautas partijas frakcijas pārstāvjiem.

Redakcijas sleja
Lasītākie raksti
Komentētākie raksti

Aptauja

Vai Egils Levits būs labs Latvijas valsts prezidents?

Skatīt rezultātus

Ielādējas ... Ielādējas ...
Jaunākais blogos
Pasākumu kalendārs
Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Augusts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators
coloring.cool