Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 2. līdz 3. janvārim

Autors:
Twitter
FaceBook
print
2008. gada 5. janvāris 07:01

Po­li­ci­jas zi­ņas

2. jan­vā­rī

8.30 Tu­ku­mā, Smār­des ielā 3, ­SIA «Telms» te­ri­to­ri­jā at­klāts, ka no vai­rā­kiem trans­por­ta lī­dzek­ļiem no­zag­ta deg­viela. Zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti.

Sa­ņemts ies­niegums par to, ka pērn 20. de­cem­brī Ir­la­vas pa­gas­tā, ­SIA «Zive» piede­­ro­ša­jā me­žā, iz­zā­ģē­ti alk­šņi 0,1 ha pla­tī­bā.

3. jan­vā­rī

Kan­da­vas – Lī­gu ce­ļa 1. km klai­ņo­jošs suns ie­ko­dis 21 ga­du ve­cai jau­nietei, kā arī sa­plē­sis vi­ņas ja­ku. Su­ņa saim­­nieks ir no­skaid­rots.

Aiz­tu­rē­ti di­vi Tu­ku­ma ra­jo­na iedzī­vo­tā­ji, kas tiek tu­rē­ti aiz­do­mās par di­vu zā­dzī­bu iz­da­rī­ša­nu Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Lagzdiņos» pēr­nā ga­da 22. de­cem­brī.

Lai­kā no 29. de­cem­bra līdz 4. jan­vā­rim ad­mi­nis­tra­tī­vo so­du pro­to­ko­li no­for­mē­ti par šā­diem pār­kā­pu­miem: par at­ra­ša­nos al­ko­ho­la rei­bu­mā sa­bied­ris­kā vie­tā so­dī­tas 17 per­so­nas; par hu­li­gā­nis­ku uz­ve­dī­bu sa­bied­ris­kā vie­tā – 3; par bēr­na ap­rū­pes pie­nā­ku­mu ne­pil­dī­ša­nu – 2, bet par smē­ķē­ša­nu ne­at­ļau­tā vie­tā – 4.

Kār­tī­bas po­li­ci­jas bi­ro­ja 3. no­da­ļā pa­vi­sam no­for­mē­ti 59 ad­mi­nis­tra­tī­vie pro­to­ko­li; no tiem par ce­ļu sa­tik­smes ne­ga­dī­ju­mu iz­rai­sī­ša­nu – 10; par trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­ša­nu rei­bu­mā – 3; par āt­ru­ma pār­snieg­ša­nu – 23; par gā­jē­ju at­sta­ro­tā­ju ne­lie­to­ša­nu – 9.

Ce­ļu po­li­ci­ja

3. jan­vā­rī

17.30 ce­ļā uz slē­po­ša­nas tra­si «Milzkalns» au­to­ma­šī­nas NIS­SAN PRI­ME­RA va­dī­tājs iz­rai­sī­jis sa­dur­smi ar au­to­ma­šī­nu AUDI – 80.

19.05 Tu­ku­ma – Kul­dī­gas ce­ļa 18. km aiz­tu­rēts au­to­ma­šī­nas VW PA­SSAT va­dī­tājs, ku­ru mek­lē Val­mie­ras ra­jo­na po­li­ci­jas pār­val­de.

19.30 Tu­ku­mā, Kur­ze­mes ielā pie 2. vi­dus­sko­las sta­di­ona, no krū­miem ar ak­me­ni mests pa ga­rām­brau­co­ša au­to­bu­sa SET­RA lo­giem un iz­sis­ti di­vi lo­gi. Zau­dē­ju­mi tiek pre­ci­zē­ti. Po­li­ci­ja lūdz at­sauk­ties acu­lie­ci­nie­kus vai per­so­nas, kas var sniegt jeb­kā­du in­for­mā­ci­ju. Zva­nīt Tu­ku­ma ra­jo­na po­li­ci­jas pār­val­des de­žūr­da­ļai pa tāl­ru­ni 3104100 vai 02.

Zi­ņas snie­dza Tu­ku­ma RPP priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­reKomentēt

Pasākumu kalendārs

2019.07.23 | 18:30

Volejbols Smārdē 

2019.07.24 | 18:00

Pikniks pie Bruņinieku pilskalna 

2019.07.24 | 19:00

Volejbols Irlavā 

2019.07.24 | 19:00

Futbols Kandavā 

2019.07.25 | 18:30

Skriešana pie Melnezera 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool