Liesma, Elita, Alita

Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem 8. līdz 11. novembrī

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 12. novembris 14:40

Po­li­ci­ja

8. no­vem­brī
Vā­nes pa­gas­tā, aso­ci­āci­jas «Dzīvesprieks» pa­gal­mā, di­vi jau­nieši no­da­rī­ju­ši mie­sas bo­jā­ju­mus 17 ga­dus ve­cam pui­sim, kurš ir aso­ci­āci­jas ie­mīt­­nieks.
10. no­vem­brī
Lai­kā no 4. līdz 10. no­vem­brim Zan­tes pa­gas­ta «Ārēs» no šķū­ņa no­zagts trak­tors T-40 zi­lā krā­sā ar valsts num­ru «TS 2405».
Tu­ku­mā, Past­a ielā 22, da­to­rcen­trā «BPA», no tirdz­nie­cī­bas tel­pas no­zagts da­tors «AS-57/02Z» Ls 555 vēr­tī­bā.
Lap­mež­cie­ma pa­gas­ta do­mes ēkai iz­sis­ti di­vi lo­gu stik­li un stik­la rūts cen­trā­la­jām ār­dur­vīm.
Cē­rē pie vei­ka­la «Vītoli AMI» gā­zes gla­bā­tu­vei uz­lauz­ta pie­ka­ri­nā­mā at­slē­ga un no­zag­ti des­mit 50 l til­pu­ma gā­zes ba­lo­ni, kas piede­­rē­ja ­SIA «Intergaz».
Lap­mež­cie­mā, Lie­pu ielā 1, pie mā­jas at­stā­tai au­to­ma­šī­nai VW GOLF pa­sa­žie­ru pu­sē iz­sists logs.
11. no­vem­brī
Tu­ku­mā, Brī­vī­bas lau­ku­mā 8, no­zagts iz­kārts valsts ka­rogs.
Sē­mes pa­gas­ta «Paegļos» uz­lauz­tas ga­rā­žas dur­vis; no­zag­ti in­stru­men­ti un deg­viela Ls 402 vēr­tī­bā.
Zem­ītes pa­gas­tā vei­ka­lam «Vītoli AMI» iz­sists logs un no tel­pām no­zag­tas da­žā­das pre­ces. Ma­te­ri­ālie zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti.

Ce­ļu po­li­ci­ja

10. no­vem­brī
00.35 Rī­gas-Vents­pils ce­ļa 90. km au­to­ma­šī­nas AUDI 80 va­dī­tājs ie­trie­cies priekš­ā brau­co­šās AUDI 100 aiz­mu­gu­rē. Cie­tu­šo nav.
11. no­vem­brī
10.25 Jaun­pils pa­gas­ta «Tālavās» au­to­ma­šī­nas DOD­GE DU­RAN­GO va­dī­tā­ja mā­jas pa­gal­mā uz­brau­ku­si ak­mens pa­aug­sti­nā­ju­mam.
12.30 Tu­ku­mā, Liela­jā ielā, sma­gās au­to­ma­šī­nas SCA­NI­A va­dī­tājs nav pār­lie­ci­nā­jies par sa­tik­smes dro­šī­bu un ar au­to­ma­šī­nas at­bal­sta íe­pu sa­bo­jā­jis elek­tro­sa­da­les ska­pi.

Ātr­ā pa­lī­dzī­ba

11. no­vem­brī
No Rī­gas ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas sa­ņem­ta zi­ņa, ka ar ri­bu lū­zu­miem un krū­šu sa­si­tu­mu me­di­ķu pa­lī­dzī­bu mek­lē­jis kāds 25 ga­dus vecs vī­rie­tis, kas pie­kauts Les­te­nes pa­gas­tā.

Rei­du re­zul­tā­ti

Ne­dē­ļas no­ga­lē rei­du lai­kā Tu­ku­ma at­pū­tas vie­tās un spē­ļu zā­lēs pār­kā­pu­mu bi­jis maz: nak­tī uz svēt­die­nu iz­rak­stīts viens ad­mi­nis­tra­tī­vā pār­kā­pu­ma pro­to­kols kā­dam 17 ga­dus ve­cam jau­nietim par at­ra­ša­nos Brī­vī­bas lau­ku­mā al­ko­ho­la rei­bu­mā un vie­nam jau­nietim par hu­li­gā­nis­ku uz­ve­dī­bu Past­a ielas mā­jas pa­gal­mā.
Zi­ņas snie­dza Tu­ku­ma RPP priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­reKomentēt

Pasākumu kalendārs

2019.09.18 | 10:00

Dzejas dienu pasākums Tumē 

2019.09.18 | 10:15

Lasīšanas pasākums bērniem Pūrē 

2019.09.18 | 11:15

Kino Lapmežciemā 

2019.09.18 | 17:00

Keramikas nodarbība Tukumā 

2019.09.18 | 18:00

Runās par Vecupes projektu Engurē 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Septembris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool