Valgudis, Ralfs, Vitālijs
Dar­bu ar jauno da­to­ru Il­gais Gir­gen­so­nei ie­rā­da fir­mas pār­stā­vis Ro­māns Ku­čers

Savs da­tors – kat­ram lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­tam

Autors: Toms
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 1. novembris 18:33

7. sep­tem­brī Jaun­bēr­zes kul­tū­ras na­mā Zem­ko­pī­bas mi­nistrs Mār­tiņš Ro­ze svi­nī­gi pa­snie­dza pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru un prin­te­ri Do­be­les ra­jo­na lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­tei Gu­nai Ābe­lei. Ir pa­gā­jis vi­sai ilgs laiks, līdz
bei­dzot aiz­va­kar pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru mū­su ra­jo­nā sa­ņē­ma Slam­pes pa­gas­ta lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­te Il­ga Gir­gen­so­ne

Pēc tam fir­mas pār­stā­vis de­vās uz Džūk­sti, Jaun­pi­li, Les­te­ni un ci­tiem mū­su ra­jo­na pa­gas­tiem. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja ar da­to­ru un prin­te­ri ap­gā­dās vi­sus lauk­saim­nie­cī­bas kon­sul­tan­tus, lai no­dro­ši­nā­tu āt­rāku un ēr­tā­ku do­ku­men­tu sa­ga­ta­vo­ša­nu, ope­ra­tī­vā­ku jau­nākās in­for­mā­ci­jas sa­ņem­ša­nu un iz­pla­tī­ša­nu. 2007. ga­dā no valsts bu­dže­ta lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­tu fi­nan­sē­ša­nai pie­šķir­ti 1,4 mil­jo­ni la­tu, pa­vi­sam da­to­rus uz­stā­dīs 510 pa­gas­tos.
Slam­pes pa­gas­ta lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­te I. Gir­gen­so­ne uz­ska­ta, ka por­ta­tī­vo da­to­ru ēr­ti va­rēs iz­man­tot da­žā­dās zem­nie­ku mā­cī­bās, lai de­mon­strē­tu slai­dus no da­žā­dām pre­zen­tā­ci­jam, tā­pat arī vieg­lāk būs vei­dot sa­vu da­tu bā­zi. Il­gas kun­dze ir ie­ce­rē­ju­si un jau uz­rak­stī­ju­si pro­jek­tu, lai ie­gā­dā­tos ki­no­pro­jek­to­ru, ar ku­ra pa­lī­dzī­bu va­rē­tu uz­fil­mēt un pa­rā­dīt da­žā­das lauk­saim­nie­kus in­te­re­sē­jo­šas lie­tas, vei­do­jot pie­re­dzes ap­mai­ņu, jo ne jau vi­si var aiz­braukt tā­los ko­man­dē­ju­mos. Līdz šim ar da­to­rpa­kal­po­ju­miem spe­ci­ālis­tei lī­dzē­ju­si paš­val­dī­ba.
Kā mūs in­for­mē­ja fir­mas «Sonex Tec­hno­lo­gies Latvia», ku­ra uz­stā­da da­to­rus un pie­slēdz tos in­ter­ne­tam, spe­ci­ālists Ro­māns Ku­čers, tad vi­si ra­jo­na lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­ti mūs ra­jo­nā ar da­to­riem tik­šot no­dro­ši­nā­ti tri­ju die­nu lai­kā.Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.08.23 | 15:00

Seminārs uzņēmējiem 

2019.08.23 | 16:00

Senioru saiets Tumē 

2019.08.23 | 19:00

Taku skriešana Matkulē 

2019.08.24 | 9:00

Bezceļa rallijs Zantē 

2019.08.24 | 10:00

«Abavas ceļotāju diena» 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Augusts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool