Tālija, Natālija, Broņislava, Broņislavs
Pēc negadījuma automašīnu dabūt ārā no meža palīdzēja gan glābšanas dienests, gan līdzjutēji

Ral­lijs mū­su ra­jo­nā bei­dzas ne­veik­smī­gi

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 9. oktobris 14:32

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē no­ti­ka ral­lijs «Latvija 2007», kas bi­ja Lat­vi­jas čem­pio­nā­ta pē­dē­jais posms. Pie­da­lī­jās 69 eki­pā­žas (to vi­dū 15 – no ār­ze­mēm). 6. ok­tob­rī ral­lijs no­ti­ka arī Tu­ku­ma ra­jo­na te­ri­to­ri­jā.

Diem­žēl tie­ši ša­jā āt­rum­pos­mā ava­rē­ja 11. eki­pā­ža (Rai­monds Stokšs/An­rijs Jes­se), ku­ras ma­šī­na iz­li­do­ja no tra­ses. Sa­dur­smē cie­ta trīs ska­tī­tā­ji (vi­si trīs bi­ja spē­cī­gā al­ko­ho­la rei­bu­mā). Vie­nam me­di­ķi kon­sta­tē­ja sma­dze­ņu sa­tri­ci­nā­ju­mu. Vi­su cie­tu­šo stā­vok­lis nav dzī­vī­bai bīs­tams.
Va­kar sa­zi­nā­jā­mies ar Tu­ku­ma ral­lis­tu Ai­vi Eg­li, kas pa­stāstī­ja, ka ne­ga­dī­jums no­ti­cis uz Rau­das ce­ļa. A. Eg­le uz­ska­ta, ka ska­tī­tā­ji bi­ju­ši "kun­ga prā­tā" un ne­bi­ja iz­vē­lē­ju­šies pa­rei­zo vie­tu stā­vē­ša­nai. Pro­ti, ša­jā tra­ses vie­tā au­to uz­ņem lielu āt­ru­mu, tur­klāt tur ir arī tram­plīns: "Ir skaidrs, ka kat­rā tra­ses ma­lā ap­sar­gu no­likt ne­var, tā­tad kat­ram jā­do­mā ar sa­vu gal­vu. Pēc šī ne­ga­dī­ju­ma 2. āt­rum­posms ti­ka at­celts, un mēs – da­līb­nie­ki – vei­cām pār­brau­cie­nu uz nā­ka­mo sa­cīk­šu pos­ma no­ri­ses vie­tu Ma­jo­ros. Jā­piebil­st, ka ma­nas eki­pā­žas re­zul­tā­tu šis ne­ga­dī­jums neie­spai­do­ja."
Tā­tad, – Ai­vis Eg­le/Nor­munds Aiz­kalns pēc pirm­ās die­nas bi­ja 6. vie­tā, un arī di­vu die­nu vēr­tē­ju­mā iz­cī­nī­ja 6. vie­tu. Līdz ar to «N-4» kla­sē se­zo­nas kop­vēr­tē­ju­mā tu­kum­nie­ka eki­pā­ža ir 4. vie­tā.Komentēt

Pasākumu kalendārs
Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Augusts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool