Sestdiena, 2017. gada 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
LZ: +9, D-DR, 4.0 m/s
Dzied ansamblis «Sidrabrasa»

Pār­do­mu un Mī­les­tī­bas lai­kā

Twitter
FaceBook
print
2007. gada 10. decembris 18:30

8. de­cem­brī Milz­kal­nes kul­tū­ras na­mā vien­ko­pus pul­cē­jās Tu­ku­ma ra­jo­na Ne­val­stis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju ap­vie­nī­bas (NVO­A) ak­tī­vis­ti. Vis­pirms – lai pār­ru­nā­tu šo­gad pa­veik­to, da­lī­tos in­for­mā­ci­jā un at­zi­ņās, kas ra­du­šās, da­žā­dus pro­jek­tus īs­te­no­jot un pa­sā­ku­mus or­ga­ni­zē­jot, lai pa­sa­cī­tu pal­dies par dar­bu sa­bied­rī­bas la­bā. Sa­vu­kārt va­ka­rā bi­ja jaut­ra bal­lī­te!

Pa­sā­ku­ma no­piet­na­jā da­ļā vie­su sta­tu­sā pie­da­lī­jās In­teg­rā­ci­jas mi­nis­tri­jas, Tu­ku­ma pil­sē­tas do­mes un Jaun­pils pa­gas­ta pār­stāv­ji – vi­ņu stās­tī­ta­jā ie­klau­sī­jās ik­viens, jo labs pa­doms ir zel­ta vērts, gan pro­jek­tus rak­stot, gan tos pēc tam īs­te­no­jot.
Īpa­šu uz­de­vu­mu mi­nis­tri­ja sa­bied­rī­bas in­teg­rā­ci­jas lie­tās svin sa­vas past­āvē­ša­nas piec­u ga­du ju­bi­le­ju. Klāt­eso­ša­jiem bi­ja iespē­ja uz­zi­nāt par pieņem­ta­jiem lē­mu­miem un īs­te­no­ta­jiem po­li­ti­kas plā­no­ša­nas do­ku­men­tiem, at­bal­stu NVO­A, stip­ri­not pil­so­nis­ko sa­bied­rī­bu, ma­zā­kum­tau­tī­bu in­teg­rē­ša­nos sa­bied­rī­bā un ci­tām ak­ti­vi­tā­tēm. Tu­ku­ma pil­sē­tas do­mes pār­stāv­ji un jaun­pil­nie­ki ru­nā­ja gal­ve­no­kārt par pa­veik­to, par sa­sniegu­­miem un vēl­mēm nā­kot­nē. Kā jau ga­du­mi­jas priekš­va­ka­rā, iz­ska­nē­ja arī no­vē­lē­jums – būt sa­bied­ris­ki ak­tī­viem un iz­just po­zi­tī­vas pār­mai­ņas sa­bied­rī­bas in­teg­rā­ci­jas pro­ce­sos.
Va­ka­ra da­ļā, kas no­ti­ka pie klā­tiem gal­diem, val­dī­ja ļo­ti jau­ka, sir­snī­ga at­mo­sfē­ra! Kad Tu­ku­ma ra­jo­na NVO­A val­des priekš­sē­dē­tā­ja Vel­ta Straup­ma­ne pa vie­nam vien aici­nā­ja sa­bied­ris­ko or­ga­ni­zā­ci­ju va­dī­tā­jus, lai pa­teik­tos par ga­da lai­kā pa­veik­to, ne­trū­ka ne ap­lau­su, ne zie­du. Pa­tei­cī­bu par paš­aiz­lie­dzī­go dar­bo­ša­nos ci­tu la­bā sa­ņē­ma Pen­si­onā­ru bied­rī­bas va­dī­tā­ja Sar­mī­te Kre­ce­re; Ri­ta Ste­pi­ņa – Tēv­ze­mes Dau­ga­vas va­na­gu ko­pā sa­tu­rē­tā­ja un vien­lai­kus arī NVO­A Tu­ku­ma cen­tra dar­bi­nie­ce; In­va­lī­du bied­rī­bas va­dī­tā­ja Ani­ta Ēren­frī­de; Tu­ku­ma ra­jo­na or­ga­ni­zā­ci­jas «Černobilieši» va­dī­tājs Os­valds Bon­da­re­noks (ar piebil­­di, ka liela da­ļa pa­tei­cī­bas pie­nā­kas arī vi­ņa dzī­ves­bied­rei Lud­mi­lai); In­va­lī­du Spor­ta klu­ba va­dī­tā­ja Na­tā­li­ja Pei­ra­ga; Ne­re­dzī­go bied­rī­bas va­dī­tā­ja Skaid­rī­te Bār­tu­le; Lat­vi­jas Po­ļu sa­vie­nī­bas Tu­ku­ma re­ģi­onā­lās no­da­ļas va­dī­tā­ja He­lē­na Ko­ka­rē­vi­ča; Di­abē­ta bied­rī­bas va­dī­tā­ja Ra­sa Hoh­man­ne; Lau­ku ini­ci­atī­vas cen­tra «Sāti» va­dī­tā­ja Ru­ta Vein­ber­ga; Sie­vie­šu in­va­lī­du un vi­ņa at­bal­stī­tā­ju or­ga­ni­zā­ci­jas «Aspazijas» Tu­ku­ma no­da­ļas va­dī­tā­ja Gun­ta Kal­vi­ņa (vi­ņa gan bi­ja ap­sli­mu­si, tā­pēc neie­ra­dās); Aiz­bil­dņu or­ga­ni­zā­ci­jas «Kopējais ceļš» va­dī­tā­ja Li­ja Lo­ner­te; Ro­mu ap­vie­nī­bas «Nēvo drom» va­dī­tājs Ana­to­lijs Be­re­zov­skis (viņš pa­sā­ku­mā va­rē­ja pre­zen­tēt jauno ro­mu ga­da­grā­ma­tu, ku­ras vei­do­ša­nā pie­da­lī­jies arī Gun­tis Za­riņš); Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bas va­dī­tājs An­drejs An­tons. Ar la­biem vār­diem ti­ka pie­mi­nē­ti arī tie, kas ne­va­rē­ja ie­ras­ties da­žā­du ap­stāk­ļu dēļ – NVO­A ra­jo­na or­ga­ni­zā­ci­jas di­bi­nā­tā­ja un pirm­ā ko­or­di­na­to­re Sar­ma Upes­le­ja; mū­su no­va­da zem­nie­ki no Lat­vi­jas bi­olo­ģis­kās lauk­saim­nie­cī­bas bied­rī­bas, kam šis laiks pirms Zie­mas­svēt­kiem ir "vis­kar­stā­kais", jo Rī­gā pil­nā spa­rā dar­bo­jas «Zaļais tirdziņš»; sa­bied­ris­kās or­ga­ni­zā­ci­jas «Levestes spicie» un «Rats» no Jaun­pils, kā arī Īr­nie­ku bied­rī­bas pār­stāv­ji. Gai­šā pie­mi­ņā dau­dzi Tu­ku­ma iedzī­vo­tā­ji pa­tu­rēs arī Ed­ga­ru Friš­fel­du, kurš bi­ja Ie­dzī­vo­tā­ju bied­rī­bas di­bi­nā­tājs mū­su no­va­dā, bet ta­gad de­vies Aiz­sau­les ceļos… (Vel­ta Straup­ma­ne lū­dza at­vai­not, ja kā­du ne­jau­ši pie­mir­sies pie­mi­nēt, un tas pats ta­gad jā­lūdz arī man – šī rak­sta autorei.)
Va­ka­ra sa­vie­sī­ga­jā da­ļā vi­sus ie­prie­ci­nā­ja gan Milz­kal­nes paš­darb­nie­ki – ma­zie te­āt­ra spē­lē­tā­ji un lī­nij­de­ju gru­pa -, gan Tu­ku­ma pen­si­onā­ru sie­vie­šu vo­kā­lais an­sam­blis «Sidrabrasa», gan ra­tiņ­de­ju iz­pil­dī­tā­ji – Egils Pu­ķe un vi­ņa par­tne­re, pan­si­onā­ta «Rauda» kul­tū­ras dar­bi­nie­ce Ive­ta Sla­vī­te.
Jā­piebil­st, ka uz de­jo­ša­nu ne­viens ne­bi­ja sku­bi­nāms, jo kurš gan ne­zi­na: vi­sop­ti­mis­tis­kā­kie, vis­jaut­rā­kie un at­rak­tī­vā­kie, vi­saiz­rau­tī­gā­kie de­jo­tā­ji ir tie­ši tie, kas vis­la­bāk spēj no­vēr­tēt Dzī­vi, Prie­ku, Mī­les­tī­bu!


Komentēt

Pasākumu kalendārs

2017.09.23 | 10:00

Aicina pieteikties sacensībām Cērē 

2017.09.23 | 10:00

«Lēcēj kauss» Tukumā 

2017.09.23 | 11:00

Jauno hokejistu sacensības 

2017.09.23 | 12:00

Keramikas izstādes atklāšana 

2017.09.23 | 12:00

Basketbola fināls Kandavā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
No 1. septembra 18.03 līdz 1. oktobra 17.46
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators