Tālija, Natālija, Broņislava, Broņislavs
Ivars Zīle ieguva labāko Latvijas spiningošanas čempionāta lomu, kurš kopā svēra 8,410 kg

La­bā­kie spiningotāji – no Tu­ku­ma ra­jo­na

Autors: Toms
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 1. novembris 18:17

21. ok­tob­ris bi­ja vis­no­taļ jau­ka un skais­ta die­na, gan tā­pēc, ka no­ti­ka Lat­vi­jas čem­pio­nā­ta spi­nin­go­ša­nā tre­šās – pē­dē­jās kār­tas sa­cen­sī­bas. Tur­klāt, šķiet, ka šīs sa­cen­sī­bas sa­kri­ta arī ar īs­to co­pes lai­ku, jo iz­vil­ktie lo­mi pir­ma­jām trim vie­tām sva­ra zi­ņā maz at­šķī­rās.

Sa­cen­sī­bās pie­da­lī­jās arī vai­rā­ki tu­kum­nie­ki un, šķiet, tie­ši vi­ņi ir tie pa­ši zi­no­šā­kie un veik­smī­gā­kie cop­ma­ņi vi­sā Lat­vi­jā. Par to liek ­spriest fakts, ka Lat­vi­jas čem­pio­nā­tā spi­nin­go­ša­nā da­žā­dās ko­man­dās star­tē­ja ie­vē­ro­jams skaits tu­kum­nie­ku. Un nu­dien ne­var ne­prie­cā­ties par vi­ņu veik­smēm.
Arī 21. ok­tob­rī Ba­bī­tes eze­rā no­ti­ku­ša­jās sa­cen­sī­bās pa­ši veik­smī­gā­kie bi­ja tu­kum­nie­ki. Pir­ma­jā vie­tā – vei­ka­la «Zīles cope» īpaš­­nieks Ivars Zī­le. Vi­ņam bi­ja vis­sma­gā­kais loms – di­vas lī­da­kas, ku­ru ko­pē­jais svars sa­snie­dza 8410 gra­mus. Sma­gā­kā no zi­vīm svē­ra 4,7 kg. I. Zī­le mak­šķe­rē­ja vie­nā eki­pā­žā ar Uģi Zvir­bu­li, abi ko­pā pār­stā­vē­ja mak­šķer­nie­ku klu­ba «Rapala» 1. ko­man­du. Jā­teic, ka to­dien ot­rās vie­tas iegu­­vē­jiem bi­ja ti­kai par 130 gra­miem vieg­lāks loms, ta­ču vi­ņiem ne­bi­ja tik skais­tu ziv­ju, jo loms sa­stā­vē­ja no dau­dzām ma­zām ziv­ti­ņām.
Tā kā šis bi­ja La­vi­jas čem­pio­nā­ta no­slē­gums, tad ti­ka ap­ko­po­ti vi­su tri­ju kār­tu re­zul­tā­ti. Un god­al­go­to ko­man­du vi­dū – at­kal tu­kum­nie­ki!
Pir­mo vie­tu un zel­ta me­da­ļu iegu­­va ko­man­da «Daiwa», ku­rā bi­ja di­vas eki­pā­žas – Kas­pars Mil­tiņš ar Ga­ti Ber­gma­ni un Jā­nis Straz­diņš ar Igo­ru Ara­hov­ski. 2. vie­ta un sud­rabs ko­man­dai «Mērsrags», ko pār­stā­vē­ja Vik­tors Si­bi­ļevs ar Ul­di Zu­ti un Al­dis Ra­sa ar Ha­ri­ju Ru­pei­ku, bet bron­zas me­da­ļa – Ha­ri­jam Ra­ci­bor­skim ar Nor­mun­du No­rde­nu un Gin­tam Dār­znie­kam ar Vies­tu­ru Bu­ku. Tā­pat arī ar la­biem pa­nā­ku­miem «Rapala» pir­ma­jā ko­man­dā star­tē­ja Ju­ris Siv­gals.
Pēc sa­cen­sī­bām jau­tā­jām Iva­ram Zī­lem, kā­pēc tu­kum­nie­ki pa­ši ne­vei­do sa­vu ko­man­du. Tas esot fi­nan­si­ālu ap­svē­ru­mu dēl, jo, pie­mē­ram, «Rapala» mak­šķer­nie­kus pil­nī­bā ap­gā­dā­jot ar in­ven­tā­ru sa­cen­sī­bām, kā arī sa­mak­sā­jot da­lī­bas nau­du, ka­mēr pa­šiem sa­vā ko­man­dā lī­dzek­ļi bū­tu jā­mek­lē. Jau­tāts par 21. ok­tob­ra veik­smi I. Zī­le uz­svē­ra, – pa­nā­ku­mi bi­ju­ši tā­pēc, ka iz­man­to­jis džer­ka vi­zu­ļus. Tie gan iz­ska­to­ties lieli, un pa­ras­ti mak­šķer­nie­kam šķie­tot, ka ma­zās zi­vis uz tiem ne­ķe­ras, bet tā ne­esot, tā­pēc, ja nu nav lielo ziv­ju, gar­lai­cī­gi ar šiem vi­zu­ļiem mak­šķe­rēt ne­kad ne­esot.
I. Zī­le iz­tei­ca arī no­žē­lu, ka vi­si Tu­ku­ma mak­šķer­nie­ki ir ļo­ti aiz­ņem­ti sa­vā dar­bā, ne­esot iespē­jams pirms sa­cen­sī­bām aiz­braukt ie­priekš uz to ūdens­krā­tu­vi, kur no­tiks gai­dā­mās sa­cen­sī­bas, iz­pē­tīt la­bā­kās vie­tas. Daž­kārt dar­ba dēļ nā­cies arī ka­vēt kā­du no čem­pio­nā­ta kār­tām. Bet tā­da nu, lūk, ir dzī­ve, mak­šķe­rē­ša­nas azar­tu un prie­ku tas tik un tā ne­ma­zi­not.
Rū­ta Fjo­do­ro­va
Jā­ņa Sti­ku­ta fo­to
At­tē­lā Ivars Zī­le iegu­­va la­bā­ko Lat­vi­jas spi­nin­go­ša­nas čem­pio­nā­ta lo­mu, kurš pa­vi­sam svē­ra 8,410 kgKomentēt

Komentāru secība: dilstoši

  1. Mārcis teica:

    Zīle vislabakais 🙂

Pasākumu kalendārs
Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Augusts
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool