Meldra, Meldris, Melisa
"Zemgaļu" kūtiņu izdevies nodzēst visai ātri, turklāt nekādi labumi kūtī nav glabājušies

Jāuzmanās no ļaunprātīga dedzinātāja (Papildināts)

Autors:
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 27. decembris 13:35

Kā jau ziņojām, 22. decembrī 04.00 Tukuma policijas pārvaldes dežūrdaļā saņemta ziņa, ka Jaunsātu «Šūļās» deg siena šķūnis. Kā atzina šķūņa īpašnieki, tajā bijis vairāk nekā 300 ruļļu presēta siena. Diemžēl ne šķūni, ne sienu neizdevās glābt, turklāt pēc brīža aizdegās arī otrs «Šūļu» saimniecības šķūnis. Arī tajā bijuši siena ruļļi. Pēc neilga laika saņemta ziņa, ka šķūnis aizdedzies arī kaimiņos. 23. decembrī no rīta «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» žurnālists devās uz notikuma vietu. Jau tuvojoties Kukšām, Jaunsātu pagastā pārņēma deguma smārds. Un tas pavada nācējus un braucējus visā ceļā līdz Sautiņiem un tālāk līdz pat Zemītes pagasta robežām.

Pie bijušās «Šūļu» fermas sastapām abu cietušo saimniecību īpašniekus. Saimniecības «Smilgas» īpašnieks Romualds Stankevičs stāsta, ka par nelaimi viņam jau 22. decembrī 3.30 paziņojusi mamma, viņai savukārt piezvanījis brālis Viktors, ko pamodinājis kaimiņa zvans.
R. Stankēvičs: "Ugunsdzēsēji bija klāt ļoti operatīvi; pirmā brigāde, šķiet, no Kandavas jau pēc 10 līdz 15 minūtēm. Bet nekas jau nebija glābjams, dega no visām pusēm. Te bija vaļējs siens. Tagad jādomā, kur es savām 15 govīm un pārējiem lopiem, kopā 24 sagādāšu sienu. 10 ruļļus jau sarunāju, gan jau sarunāšu vēl."
Vaicāts par iespējamo vainīgo, saimnieks vien raustīja plecus – nekādu draudu nav bijis, ienaidnieku arī nav. "Kādi tur ienaidnieki, kāda atriebība! Bail, ka nav uzradies kāds trakais, kam cits nekas kā dedzināšana nav prātā. Tagad nu pa svētkiem cilvēkiem ir jāuztraucas. Policija jau bija, bet viņiem vispirms ir jāgaida ugunsdzēsēju atzinums. Bet ko tad te var pateikt? Viss taču bija vienās liesmās. Ja nu vienīgi izdosies atrast kādu pudeli ar degmaisījumu…"
(Ja varat palīdzēt, zvaniet R. Stankevičam pa tālruni 29440229.- Red.) Pārsimts metru tālāk no bijušā «Smilgu» saimniecības šķūņa (Sienas tam gan bijušas visai nosacītas – kā jau paussagruvušas kolhoza fermas vietā. – Red.) atrodas zemnieku saimniecības «Krāces» šķūnis, kurā glabājās ap 300 ruļļu presēta siena. Nu jau jāsaka bija, jo arī šīs saimniecības lopbarības krājumi vienā naktī pārvērtušies par pelnu kaudzi. Saimniecības īpašnieki Gunita un Ervīns Justi ir patiesi satraukušies par to, ka nu arī viņu pagastā uzradies kāds slims cilvēks, kas līdzīgi, kā savulaik Kuldīgā, dedzina visu, kas gadās ceļā un, iespējams, arī labi deg. Turklāt tagad ir svētku laiks, kad tādam dedzinātājam lielāka vaļa – cilvēki svētkos ne tik ļoti nodosies darbiem un mantas sargāšanai.
Kaut kādu atriebību saimnieki pilnībā noliedz: "Kāda atriebība! Domāju, – retais zināja, ka mēs te nomājam šķūni un glabājam sienu. Drīzāk jau te uzdarbojies kāds stipri slims cilvēks, viss, kas dedzināts, ir atradies tuvu ceļam. Šķiet, viņš tā kā pa apli gājis; sācis Kukšās, tad līdz «Zemgaļiem un atkal atpakaļ.
Mēs jau zvanījām uz policiju, apziņojām arī visus kaimiņus, būtu jau jāapziņo arī citus pagastus: ja reiz uzradies tāds dedzinātājs, cilvēkiem stingri jāsargā savi īpašumi.
Nākošais dedzinātāja melno darbu punkts bijis Vladislava Kuzņecova saimniecības «Zemgaļi» kūts. Saimnieks gan atzīst, ka liela skāde nav nodarīta, jo saimniecībā nav lopu, tāpēc arī sapostītais siens nav liela nelaime, taču bažas jau tik un tā – atbrauc viens slims vai nelietīgs cilvēks un dedzina visu, kam tiek klāt!
V. Kuzņecovs: "To, ka deg, pamanīju ap 7.30. Pēc pēdām spriežot, dedzinātājs braucis ar mašīnu, turklāt tādu, kam paplatas riepas, un dedzinājis visu, kam ticis klāt. Bija jau piebraucis arī pie kaimiņu ceļa gala, bet tur suņi savā vaļā, tāpēc braucis tālāk – pie manis. Pie mājas jau nenāca, te suņi. Bet viņš taču redz, ka tie piesieti, ticis līdz kūtiņai – un uguni klāt. Vēlāk devies uz Kukšām. Bet varbūt ar tām sācis, tikai tur nekas nav izdevies – vējš nav bijis tas vai kā…"

Ai­ci­na pa­lī­dzēt
Vēl ne­lai­mes rī­tā žur­nā­lis­tiem iz­de­vās sa­zi­nā­ties ar Jaun­sā­tu pa­gas­ta pa­do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Dai­gu Re­ču, kas pa­stāstī­ja, ka no­ti­ku­šais ir šo­kē­jis pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus. D. Re­ča:
– Bi­ju no­ti­ku­ma vie­tā, ti­kos ar ne­lai­mē no­nā­ku­šo saim­nie­cī­bu īpaš­nie­kiem – vi­ņiem nav ne ma­zā­ko aiz­do­mu par to, kurš ša­jā no­da­rī­ju­mā vai­no­jams. Sa­zi­nā­jos ar mū­su po­li­ci­jas ie­cir­kņa in­spek­to­ru Dai­ni Če­pu­li, bet arī viņš vēl gai­dī­ja ugun­sdzē­sē­ju at­zi­nu­mu par to, kāds bi­jis aiz­deg­ša­nās iemesls. Bet skaidrs, ka ne­kā­da ne­jau­šī­ba šīs čet­ras aiz­deg­ša­nās vis nav.
– Vai pa­gasts ir ga­tavs sniegt pa­lī­dzī­bu uguns­grē­kā cie­tu­ša­jām saim­nie­cī­bām?
– Pro­tams, jau sa­zi­nā­jos ar sa­vu viet­nie­ku un ci­tiem de­pu­tā­tiem, pēc svēt­kiem lem­sim par so­ci­ālās pa­bal­sta pie­šķir­ša­nu, lai cie­tu­šie va­rē­tu ie­pirkt sie­nu. jau ta­gad sa­zi­nā­jos ar ci­tu pa­gas­tu priekš­sē­dē­tā­jiem, lai uz­zi­nā­tu, kur va­rē­tu šā­du ie­pir­ku­mu veikt.
– Un kā tad līdz svēt­kiem? Cik zi­nāms, bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši te­ju 50 lo­pi?
– E. Jus­ta saim­nie­cī­bā siens esot vēl arī ci­tā no­viet­nē, un vi­ņa 25 go­vīm, kā pats at­zi­na, ba­rī­bas pie­tik­šot pat, iespē­jams, pā­ris mē­ne­šiem. Stan­kē­vi­čiem, jā, vi­ņiem būs grū­tāk, jo no­de­gu­ša­jā šķū­nī bi­ja viss siens, kas sa­gā­dāts saim­nie­cī­bas 20 go­vīm.
Bet cil­vē­ki mums ir at­sau­cī­gi, tā­pēc maz­liet sie­na jau sa­gā­dā­ju­ši kai­mi­ņi. Bet, pro­tams, mēs ar avī­zes starp­nie­cī­bu aici­nām at­sauk­ties arī ci­tu pa­gas­tu zem­nie­kus, saim­nie­cī­bas, kas va­rē­tu pa­lī­dzēt ne­lai­mē no­nā­ku­ša­jiem. Ja va­rat pa­lī­dzēt, lū­dzu zva­niet man pa tāl­ru­ni 29182946.

Ie­ro­si­nāts kri­mi­nāl­pro­cess

Kā pa­stāstī­ja Tu­ku­ma RPP priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­re, šo­brīd, ņe­mot vē­rā no­ti­ku­šā ap­stāk­ļus, iero­sināts kri­mi­nāl­pro­cess pēc Kri­mi­nāl­li­ku­ma 185. pan­ta 2. da­ļas – par tī­šu man­tas bo­jā­ša­nu vis­pār­bīs­ta­mā vei­dā; pro­ti, de­dzi­not.
VUGD Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­­nieks Dai­ni Bēr­ziņš va­kar vēl bau­dī­ja Zie­mas­svēt­ku brīv­die­nas, tā­pēc ne­va­rē­ja sniegt iz­sme­ļo­šā­ku in­for­mā­ci­ju par uguns­grē­ku dzē­ša­nu un iespē­ja­mo deg­ša­nas iemeslu. Viņš par to so­lī­ja pa­stāstīt 27. de­cem­brī.Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. tere teica:

  300 ruļļi… tas ir ļoti dārgi… ja tas ir pieaudzis cilvēks, tad viņš ir viens reti stulbs cilvēks…
  Ceru, ka saimniekiem izdosies sameklēt lopiem barību… Vēlu veiksmi.

 2. asmele teica:

  Varbūt tas ir garīgi slims cilvēks,kam tieksme uz dedzināšanu? Nezinu gan,vai no rajona viņa stūra kāds brauca tik tālu,lai pielaistu uguni…Jācer,ka vainīgo atradīs!

 3. Vietējais teica:

  Diez vai garīgi slims cilvēks brauca ar auto.

 4. zinošais teica:

  Dedzinātājs ir uzsūtīts,strādā par samaksu. Visi kam ir lopu fermas SARGATIES !! Zinu kā to novērst,meklējiet mani.

 5. asmele teica:

  zinošajam:Un tu,par labu samaksu,protams,novērsīsi turpmākās dedzināšanas!?Un nebūs kauna-iedzīvoties uz citu nelaimes un cilvēcisku baiļu rēķina?!

 6. Vietējais teica:

  vai tad,cilvēku vietā lopiem jācieš.

 7. R. Stankevičs teica:

  Kad beidzot POLICIJA saks nopietni kautko darit????

 8. Vietējais teica:

  Uz policiju nav daudz ko cerēt.

 9. Jaunsati teica:

  Tad jau tu Zinošais esi vainīgs, ja tik atklāti esi uzrakstījis. Kā tev rokas vispār paceļas, ja tu to esi izdarījis.

 10. Arī Vietējai teica:

  Zinošajam: Tu ko esi uzrakstījis, pa savu rakstīto, saviem vārdiem jāatbild. Vai tu esi vainīgs vai nē? Cilvēki ir ļoti atsaucīgi un dabūs zināt caur "Tautas balsi" caur kuru datoru, un kurā pusē tu atrodies. Kā tu vari skatīties tiem nelaimīgajiem cilvēkiem acīs. ATCERIES PAR SAVU RAKSTĪTO JĀATBILD. Pēc visa spriežot tu esi tur iesaistīts.

 11. Vietējais teica:

  Arī Vietējam,Es tev pilnīgi piekrītu.

 12. Vecis teica:

  Kā juus jaunsaatnieki vareejaat sakaitināt cilveeku kas dedzina???
  Varbūt pie vainas ir pagasta vecene???

 13. jaunsātnieks teica:

  Zinošajam:Man šķiet, ka Tu esi nezinošais vai arī gļēvs cilvēks.

 14. Sniegbaltīte teica:

  Ļoti iespējams kad vainīga pagasta vecene.

 15. Jaunsātnieks teica:

  Kur tad ir solītais Daiņa Bērziņa izskaidrojums par dedzināšans iespējamo iemeslu, kuru viņš solījās pastāstīt 27. decembrī???

 16. Vietējais teica:

  Bērziņa kungs svin svētkus.

 17. Jaunsātnieks teica:

  Citi svin svētkus,bet zemnieki sargā siena sķūņus!!!

 18. Vietējais teica:

  Tā sanāk!!!

 19. Jaunsātnieks teica:

  Lai ļauni cilvēki Jums nesabojātu svētku noskaņu! Laimes pilnu zemniekiem un visiem labiem ļaudīm Jauno 2008.gadu!

 20. Jaunsati teica:

  varētu būt iespēja ka kadam varēja pietrūkt naudiņas šļircītei un pa lielu samaksu to darīja.licējam uz zemnieku asarām iespējams bija bauda .ceru ka izdosies atrast vainigo,jo uz šis zemes nesodīts nepaliks,ja krimināli nē tad dievs to redz un kas to zin kāds gals vainigajam gaidāms. Mīļie kam skāra šo nelaimi ,jācīnās lai atrastu šo neģēli,to nedrikst vienkāši aizmirst.Kāpēc D Reča ir tik klusa?

 21. Vietējais teica:

  Man šķiet kad, D.Rečai zemnieki nav pirmajā vietā un pagasts arī!!!

 22. Arī Vietējais teica:

  Par D. Reču vārds ir vietā. Tikai kāpēc neviens nepūlās atrast vainīgo?Dēļ viņas nav jācieš zemniekiem.Diez kāpēc tā nenotika draudzenes nelaiķes laikā. ?? Zemnieku lopi nav vainīgi .Tas datums un gads paliks vienmēr.

Pasākumu kalendārs

2019.07.21 | 13:00

Irlavas svētki 

2019.07.22 | 20:00

Koncerts «3×3» nometnē Jaunpilī 

2019.07.26 | 13:00

Brīvbode «Ligzdā» Tukumā 

2019.07.27 | 12:00

Brīvbode «Ligzdā» Tukumā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool