Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Konkursu atklāja grupa « Traka, traka mūū» no Jaunpils

Jaun­i un dzī­vi

Autors: Toms
Twitter
FaceBook
print
2007. gada 6. novembris 11:01

Sest­dien Tu­ku­ma kul­tū­ras na­ma sie­nas bi­ja spies­tas iz­tu­rēt maz­liet ska­ļā­ku un nik­nā­ku mū­zi­ku, ne­kā ie­rasts, jo rē­co­šu ģi­tā­ru un bun­gu ska­ņas cen­tās iz­vi­li­nāt maz­liet jau­nāki un nik­nā­ki mū­zi­ķi – ne­kā ie­rasts. Turp­māk 3. no­vem­bris pil­sē­tas vēs­tu­rē būs die­na, kad aiz­sā­kās ne­slik­ta tra­dī­ci­ja ap­zi­nāt un no­vēr­tēt paš­mā­ju jaunos mū­zi­ķus un vi­ņu vei­ku­mu po­pu­lā­rās mū­zi­kas žan­rā.

Ne­kā­da ko­pē­ša­na – ti­kai pa­šu dzies­mas!

"Ide­ja rī­kot šā­du pa­sā­ku­mu piede­r di­viem kul­tū­ras na­ma dar­bi­nie­kiem – Mā­rim Med­nim un Kris­ta­pam An­di­ņam, kas, no­vē­ro­jot «Orķestra biroja» mū­zi­kas pa­sā­ku­mu «Tukuma ritmi», no­lē­ma, ka jā­ra­da iespē­ja pa­rā­dīt se­vi uz ska­tu­ves arī ci­tiem Tu­ku­ma ra­jo­na mū­zi­ka en­tu­zi­as­tiem – jau­niešiem. Mans uz­de­vums bi­ja vi­ņus at­bal­stīt un fi­nan­sēt," stās­ta kul­tū­ras na­ma di­rek­to­re Da­ce Le­be­da. Ta­pa arī kon­kur­sa no­li­kums, kas pa­redz, ka pie­da­lī­ties kon­kur­sā var sa­lī­dzi­no­ši jau­nas gru­pas – tā­das, kas ko­pā nav vai­rāk ne­kā piec­us ga­dus. Gru­pas sa­stā­vā vis­maz pu­sei bi­ja jā­būt Tu­ku­ma ra­jo­na mū­zi­ķu un ne­viens no gru­pas da­līb­nie­kiem ne­drīk­stē­ja būt ve­cāks par 27 ga­diem. "Vis­bū­tis­kā­kais no no­tei­ku­miem ir pra­sī­ba gru­pām spē­lēt sa­vu mū­zi­ku un uz­stā­ties dzī­va­jā – bez fo­no­gram­mām. Ti­kai tā var pa­tie­si no­vēr­tēt gru­pas ska­nē­ju­mu, pie­mē­ram, vo­kā­lu, jo ir ta­ču pie­mē­ri, kad, tā sauk­tās "lielās mū­zi­kas zvaig­znes", la­bi iz­klau­sās ti­kai ie­rak­stā, ta­ču dzī­va­jos kon­cer­tos dzied to­tā­li šķī­bi!" tā D. Le­be­da. Da­lī­bu kon­kur­sā pie­tei­ca pie­cas gru­pas: «Nimfa», «Traka Tra­ka Muu», «Bathrooms champ», «Boheme» un «Side mind», kas vi­sas spē­lē al­ter­na­tī­vu mū­zi­ku jeb da­žā­du ro­ku – sā­kot no grun­ge un soft punk, līdz emo. Kā­da at­šķi­rī­ba? Ne­zi­nā­tā­jiem vie­nī­gā iespē­ja to no­skaid­rot – pa­šiem dzir­dēt un re­dzēt gru­pu uz­stā­ša­nos…

Lai at­ce­rē­tos Tu­ku­mu

Žū­ri­ja, ku­ras sa­stā­vā bi­ja kul­tū­ras na­ma dar­bi­nie­ki un mū­zi­ķi no gru­pas «ak69» kon­kur­sa da­līb­nie­kus vēr­tē­ja gan pēc vo­kā­la, mū­zi­kas ska­nē­ju­ma, gan ne­ti­ka pie­mirsts par ska­tu­vis­ko tē­lu un dzies­mu sa­tu­ru. Bi­ja skaņ­dar­bi, kas gan sla­vē­ja Tu­ku­ma skais­tās mei­te­nes un mū­žī­go mī­lu, gan no­žē­las pil­ni tek­sti par to, ka "eb­re­jiem nav Zie­mas­svēt­ku". Lai arī pa­sā­kums aiz­ka­vē­jās – ska­tu­ves priekš­ā pul­cē­jās pie­tie­ka­mi daudz lē­kā­tā­ju un gal­vas kra­tī­tā­ju, kas ar sa­jūs­mu uz­ņē­ma kat­ru jau­nu uz­stā­ša­nos un dzies­mu. Sa­vē­jos at­bal­stīt bi­ja sa­nā­ku­ši jau­nieši gan no Tu­ku­ma, gan Jaun­pils un Džūk­stes, bet vi­dē­jais klau­sī­tā­ja ve­cums bi­ja ne­no­sa­kā­mas – kā ne­kā kon­kur­sos ir ne­pie­cie­šams arī ve­cā­ku un ci­tu ra­du at­balsts! Maz­liet ap­bi­žo­ti bi­ja ne­piln­ga­dī­gie pa­sā­ku­ma klau­sī­tā­ji, jo pulk­sten 23.00, va­do­ties pēc sa­bied­ris­kās kār­tī­bas no­tei­ku­miem, bi­ja spies­ti pa­mest kul­tū­ras na­ma tel­pas un do­ties uz mā­jām, ta­ču kon­kurss no­slē­dzās ti­kai jau kriet­ni pār­i pus­nak­tij. Var­būt šo iemesla dēļ pa­sā­ku­ma vies­māk­sli­nie­ku – gru­pas «ak69» – uz­stā­ša­nos bau­dī­ja vairs ti­kai ne­liels skaits al­ter­na­tī­vās mū­zi­kas cie­nī­tā­ju? Lai gan – uz­stā­ša­nās kva­li­tā­ti šis fakts ne­ma­zi­nā­ja.
Pa­ši kon­kur­sa da­līb­nie­ki gan var jus­ties ap­mie­ri­nā­ti, jo tā bi­ja ne ti­kai lielis­ka iespē­ja pa­spī­dēt uz paš­mā­ju ska­tu­ves, bet arī ie­gūt gal­ve­no bal­vu – iespē­ju ie­rak­stīt vie­nu sa­vu dzies­mu kul­tū­ras na­ma ie­rak­stu stu­di­jā. Šo­reiz žū­ri­jas lab­vē­lī­bu iz­pel­nī­jās džūk­ste­nie­ki «Side mind» un tie­ši šīs gru­pas so­lis­ta rē­co­šais vo­kāls vis­ti­ca­māk būs dzir­dams arī Tu­ku­ma pil­sē­tas svēt­ku jau­niešu kon­cer­tā. "Kad pēc ga­diem gru­pa būs kļu­vu­si po­pu­lā­ra, tās da­līb­nie­ki va­rēs at­ce­rē­ties un stās­tīt, ka pir­mais ie­rakts no­ti­cis tie­ši šeit – Tu­ku­mā!" prie­cā­jās D. Le­be­da un uz­sver, ka turp­māk jau­nie mū­zi­ķi līdzī­gā kon­kur­sā va­rēs pie­da­lī­ties kat­ru ga­du. "Nav bū­tis­ki, kā­da mū­zi­ka tiek spē­lē­ta, – sva­rī­gā­kais ir tas, ka ko­pā sa­nāk jau­nieši un vi­ņiem ir ko­pī­gas in­te­re­ses, no­dar­bo­ša­nās. Starp ci­tu, pa­klu­sām va­ru at­klāt, ka jau ta­gad briest pirm­ā Tu­ku­ma mei­te­ņu gru­pa…"Komentēt

Pasākumu kalendārs

2019.07.23 | 18:30

Volejbols Smārdē 

2019.07.24 | 18:00

Pikniks pie Bruņinieku pilskalna 

2019.07.24 | 19:00

Volejbols Irlavā 

2019.07.24 | 19:00

Futbols Kandavā 

2019.07.25 | 18:30

Skriešana pie Melnezera 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool